ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Κεντρική ἔννοια τοῦ ἐργατικοῦ δικαίου εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἐργασία πού τίθεται στην ὑπηρεσία ἑνός ἄλλου προσώπου, τοῦ ἐργοδότου , δεδομένου ὅτι ἡ ἐργασία ἀποτελεῖ το κύριον μέσον βιοπορισμοῦ για την πλειονότητα τῶν συνανθρώπων μας καταλαβαίνουμε την τεράστια σημασία τοῦ ἐργατικοῦ δικαίου στην κοινωνική ζωή .

Το ἐργατικόν δίκαιον τῆς Ἑλλάδος μετά την ἔνταξιν εἰς την Ε.Ε. ,την ἀνεξέλεγκτον προσέλευσιν ἐργατικῶν χειρῶν ἀπο τα Βαλκάνια, τις χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς και τῆς Ἀφρικῆς και την ἐπέλασιν τῶν ἀπανωτῶν μνημονίων ὑπέστη βαρεῖαν καταστροφήν τοῦ δομικοῦ ἱστοῦ δηλαδή την βάσιν προστασίας τῶν ἐργαζομένων .

Το θέμα με το ὁποῖον ἀσχολούμεθα, ἀκροθιγῶς βεβαίως,ἀφορᾶ ἕνα χῶρο ἔντονης ρευστότητος ὁ ὁποῖος ἐξελίσσεται ταχύτατα εἰς βάρος τῶν ἐργαζομένων .

Τι δέον γενέσθαι ;

Το ὑπουργεῖον ἐργατικοῦ δικαίου θα πρέπει να συνοργανωθεῖ με τα ἀντίστοιχα ὑπουργεῖα τῶν γειτονικῶν χωρῶν Ἀλβανίας, Σκοπίων( ὁ ὅρος χρησιμοποιεῖται συμβατικῶς και ὁ γράφων ἀναγνωρίζει το δικαίωμα τῆς κάθε πληθυσμιακῆς ὁμάδος να αὐτοονοματίζεται )και Βουλγαρίας .Στόχος και σκοπός αὐτῆς τῆς συνεργασίας εἶναι ἡ συγγραφή βιβλίου ἐκ 10 (δέκα) σελίδων κοινοῦ ἐργατικοῦ δικαίου στη γλῶσσα τῆς χώρας ἀπο την ὁποίαν προέρχεται ὁ μετανάστης, πρόσφυγας , καταδιωκόμενος , εἰς την ἑλληνικήν και την Ἀγγλικήν .Τοιουτοτρόπως χαλαρώνει ἡ χρονία ἔνταση , ἐπιθετικότητα και πολεμοχαρής νόσος τῶν συνόρων , οἱ ἄνθρωποι ἐξανθρωπίζονται και οἱ ἐργαζόμενοι προστατεύονται .

Σε ὅλα τα συντάγματα τῶν προαναφερθέντων χωρῶν ἀναγράφεται σαφῶς ὅτι << ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας εἶναι να σέβεται και να προστατεύει την ἀξίαν τοῦ ἀνθρώπου , δια την Ἑλλάδα ἄρθρον 2 παράγραφος 1 >>.Τό ἐργατικόν δίκαιον τῶν οὕτως εἰπεῖν Ἡνωμένων Βαλκανίων ( πρώϊμος μορφή σταδιακῆς ἑνοποιήσεως ) ταυτίζεται με τα ἀτομικά και κοινωνικά δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων διά ἴσην μεταχείρησιν ,προστασίαν τῆς ζωῆς και σωματικῆς ἀκεραιότητος , προσωπικήν ἐλευθερίαν, ἐλευθερίαν ἀναπτύξεως τῆς προσωπικότητος, ἐλευθερίαν θρησκευτικῆς συνειδήσεως ,ἐλευθερίαν ἐκφράσεως, δικαίωμα εἰς την ἰδιωτικήν σφαῖραν, δικαίωμα παροχῆς ἔννομης προστασίας .

Ἡ παρατεταμένη οἰκονομική κρίση ἀπαιτεῖ γενναῖες ἀποφάσεις, ὁ τολμῶν νικᾶ .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 24.4.2018 μ.Χ.

Advertisements
Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ

ΤΟ ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ. Ευαγγελος Κουτσιμπελας περαστικά ἀγαπητή Τριανταφυλλιά ,δῶσε ὅμως καί κανένα φακελλίσκο ἄν δεν ἔχεις δώσει ἤδη ,κάτι ξέρουμε ἀπ’αὐτά , εἰς τα 1980 τράκαρα ἐπί τῆς Λεωφόρου Πεντέλης , αἵματα, τζάμια , λάδια με μετέφεραν με ἀσθενοφόρο στον Εὐαγγελισμό με βάλλαν σε ἕνα ράντζο στο διάδρομο , περίμενα γιατρό καί ἀκτινογραφίες ,δεν ἐμφανιζόταν κανένας , κάποιος ἀπο το περιβάλλον ἔδωσε στο νοσοκόμο 3.500 δραχμές καί ἀμέσως ἔβγαλλαν ἀκτινογραφίες κρανίου ,εἶχα κτυπήσει στο κεφάλι , δεν ὑπῆρχεν τότε ἀξονικός τομογράφος , με μετέφεραν στο θάλαμο μαζί με ἄλλους τρακαρισμένους ,ἦρθεν ὁ Νευροχειρουργός καί με ἐξήτασεν ,την ἄλλη μέρα το πρωϊ ἔφυγα .Ἀφοῦ θυμήθηκα αὐτά πρέπει να εὐχαριστήσω ἀναδρομικά τήν ἀείμνηστο νοσοκόμα Μαρία που ὅλη νύχτα ἦταν στο θάλαμο παροῦσα καί τον Νευροχειρουργό που με ἐξήτασεν .Τριανταφυλλιά το θέμα φακελλάκι συνεχίζεται με ὄλες τίς κυβερνήσεις .

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ

 

 

Σουβλάκι =μικρά κομμάτια κρέας ψημένα σε σούβλα .

Το κίνημα αὐτό, παρακλάδι τῶν οἰκολογικῶν κινημάτων τα ὁποῖα ἀναπτύχθηκαν ἀπο τις ἀρχές τῆς δεκαετίας του ὀγδόντα , δραστηριοποιεῖται κυρίως εἰς την ἀναστολήν τῶν ἔργων ἐκτροπῆς τοῦ Ἀχελώου και ἐμφανίζεται χρονικά προ τῶν ἐκλογῶν γιαὐτό και ἡ ἐμφάνιση τῶν μελῶν του στην περιοχή μας προειδοποιεῖ ὅτι ἔρχονται ἐκλογές . Φέτος ἀνακοίνωσαν ὅτι θα κάνουν camping παραποταμίως ( παρανόμως βεβαίως διότι ἡ ἐλευθέρα κατασκήνωση ἀπαγορεύεται) και οἱ παρεμβάσεις τους περιλαμβάνουν τις κάτωθι ἐνέργειες :

1ον .ὁριστική και ἀμετάκλητη ἀκύρωση τῆς ἐκτροπῆς τοῦ Ἀχελώου.

2ον .σφράγιση τῆς σήραγγος ἐκτροπῆς.

3ον . κατεδάφιση τοῦ φράγματος Μεσοχώρας.

Τά ἀνωτέρω πρακτικῶς εἶναι ἀδύνατα διό και κατατάσσονται εἰς την σφαῖραν τοῦ πονηροῦ , ἡ ἀκύρωση τῆς ἐκτροπῆς σημαίνει τεράστιες οἰκονομικές ἀπώλειες δια την συμπαθέστατη τάξη τῶν ἐργολάβων , ἡ σφράγιση τῆς ἐκ 12km σήραγγος ἐκτροπῆς με ὀλίγα τσιμεντόλιθα ἁπλῶς θα κλείσει τις φωλιές τῶν ἀλεπούδων και ἡ κατεδάφιση τοῦ φράγματος θα ἀποτελέσει παγκόσμιον γεγονός .

Πάντων τῶν ἀνωτέρω τυγχάνει ἀναγκαία προϋπόθεσις ἡ δίκη τῶν ὑπευθύνων τῆς σπατάλης τοῦ ἑνός τρισεκατομμυρίου δραχμῶν ἀπο το 1968 ἕως σήμερον .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 20.4.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ

ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ

Ἐν ὄψει τῶν προσεχῶν ἐκλογῶν ἀναγκαστικῶς διαβάζουμε και ἀκοῦμε τους λόγους δηλαδή τις σκέψεις τῶν ὑποψηφίων ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων και τῶν στελεχῶν αὐτῶν .Εὐκόλως διαπιστοῦνται τα κάτωθι :

1ον .παντελής, ὁλοσχερής και καθ’ὁλοκληρίαν ἀπουσία τοῦ σχεδιαστικοῦ ὁράματος –προγράμματος << Δημιουργία Νέου Κράτους >> δηλαδή

την δημιουργίαν ἑνός κρατικοῦ μηχανισμοῦ λειτουργοῦντος ἀποτελεσματικῶς προς ὄφελος τῶν ἀγρίως φορολογούμενων ἑλλήνων .

2ον . τοῦτο για να ἐπιτευχθεῖ ἀπαιτοῦνται μεταρρυθμίσεις και μόνον μεταρρυθμίσεις ἀπό νέους πολιτικούς ἄνδρες και νέες πολιτικές γυναῖκες .

3ον .ἐπειδή κατά τινας ἡ δημιουργία Νέον Κράτος σημαίνει ἐπέκταση συνόρων ἐπαναλαμβάνομεν ἐννοοῦμεν την εὔρρυθμον λειτουργίαν κράτους εἰς το ὁποῖον σχεδιάστηκαν μεταρρυθμίσεις εἰς ὅλους τους τομεῖς και κυρίως στο τρίπτυχο ἐργασία –παιδεία -ὑγεία .Μέχρι τις ἐκλογές ἔχουν καιρό να σχεδιάσουν , να μεταρρυθμίσουν και να κατανοήσουν ὅτι μόνον δια τῆς ἐργασίας, τῆς συνδυαστικῆς παιδείας και τῆς βαθείας κατανοήσεως τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων εἶναι δυνατόν να ἐπιτευχθεῖ μια κάποια πρόοδος .Ἡ παρουσία ἐκπροσώπων τῆς παλαιᾶς κομματικῆς κουρελαρίας ,τῶν πολιτικῶν τζακιῶν και τῶν παντός εἴδους εὐκαιριακῶν κοινωνικο-οἰκονομικῶν μικροβίων ἐγγυᾶται την ἀντικοινωνικήν ὀπισθοδρομικήν παλινδρόμησιν ,την παρασκευήν ἐκμεταλευτικῶν δεξαμενῶν μακροχρονίου διαρκείας και σταθερᾶς ἐκμεταλευτικῆς ἀποδοτικότητος και γενικῶς ἐπαναλαμβάνεται το γνωστόν τι εἶχες ἕλληνα φορολογούμενε τι εἶχα πάντα .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 5.4.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ

Σήμερον ἑορτάζει το μυκοβακτηρίδιον τῆς φυματιώσεως, κάποτε πρίν 100 χρόνια,οἱ κλινικοί γιατροί τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἔλεγον << πάθη βαθέα ,λυπηρά και μακροχρόνια>> ὁδηγοῦν εἰς φυματίωσιν, {Φυματιολογία Σταυρόπουλου 1971 Ἰατρική Σχολή Α.Π.Θ.}σήμερον ἐπιπλέον και εἰς καρκίνον .

Ἐν ὀλίγοις θα ἀσχοληθῶμεν με τα αἴτια τῆς φυματιώσεως:

1ον .φτώχεια

2ον .ἐξαθλίωση

3ον .πόλεμοι

4ον .φυλακίσεις -ἐξορίες

5ον .μετανάστευση .

Σήμερον πρωτοστατοῦν τά κάτωθι :

a.παρατεταμένη κατάστασις συνολικῆς χρεωκοπείας .

 

b.ἀνεργία, ἀνασφάλεια, πολυεπίπεδος ἀνοργανωσιά .

 

c.ἀπουσία ἐπιστημονικά ὀργανωμένης ἀντιφυματικῆς προστασίας , οἱ συναρμόδιοι ὑπουργοί και Διευθυντές Κλινικῶν ὀφείλουν να κατανοήσουν ὅτι βασική και θεμελειώδης θεραπεία ἄρχεται ἀπο την αὔξησιν τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου και ἕπονται φαρμακευτική ἀγωγή και καλή νοσηλεία .

Σωστικές ἐνέργειες ἄμεσες εἶναι ἡ κατασκευή συγχρόνων θεραπευτηρίων Φυματιώσεως .Πῶς θα ἐξευρεθοῦν τα χρήματα ; ἁπλούστατα ὅπως ἀνευρίσκοντο δια την πραγματοποίησιν ἐκδρομικῶν συνεδρίων ἀνα την ὑφήλιον ἀπό τις πανίσχυρες πολυεθνικές φαρμακευτικές ἑταιρείες με εὐγενική συμμετοχή τῶν συναρμοδίων ὑπουργείων και φιλική παρουσία τῶν ἰατρικῶν συλλόγων. Οἱ φορολογούμενοι ἀπαλλάσονται λόγω βλακείας .

 

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 24.3.2018 μ.Χ.

 

 

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διατί διαμαρτύρονται δια τα διαδραματισθέντα εἰς το γήπεδον ; ὁ Ἰβάν ποῖον ἀδίκημα διέπραξεν ; ἀκολούθησε τά ἴχνη τοῦ πρώτου διδάξαντος ἐξ Ἀνατολικῆς Γερμανίας << Ρόκου >>, τοῦ ἐξ Ἀμερικῆς Κοσκωτά και ἄλλων εὐεργετῶν τοῦ ποδοσφαίρου και τῶν πολιτικῶν, ἐξυπακούεται ὅτι οἱ ποδοσφαιριστές ἐλάμβανον κάτι ψιλά νομίσματα,τέλος ἡ ἐξέταση και ἀνάλυση τοῦ τηλεοπτικοῦ μπιστολίου ἔδειξεν ὅτι ἦτο ἐκ πλαστικοῦ παιδικόν ἄθυρμα .Τό πρωτάθλημα ὡς ἐκ τούτου συνεχίζεται.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 13.3.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Η ΠΑΓΙΔΑ

Η ΠΑΓΙΔΑ

Παγίδα=συσκευή ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται στη σύλληψη ζώων, πτηνῶν , ἰχθύων και ἐνίοτε ἀνθρώπων .

Ὁμηρεία=ἀδιέξοδος κατάστασις.

Αἰχμαλωσία =ἡ κατάστασις κατά την ὁποίαν κάποιος στερεῖται τῆς ἐλευθερίας του κυρίως κατά την διάρκειαν πολέμου .

Τά ἀνωτέρω ἀναφέρονται ὡς ἔχοντα κάποιαν σχέσιν με το πρόσφατον ἐπεισόδιον τῶν συνόρων .Ἐπειδή οἱ ἀνωτέρω ὅροι δεν ἱκανοποιοῦν τον κοινόν νοῦν ,δεν ἑρμηνεύουν τα διαδραματισθέντα και το βασικώτερον δεν ἀπαντήθηκε πρός τους ἀγρίως φορολογούμενους ἕλληνες, νόμιμον δικαίωμα ἔχοντες ,ἀπό τον διοικητήν τοῦ τάγματος τοῦ ἔχοντος την ἀποκλειστικήν εὐθύνην δια το τι συνέβη εἰς την περιοχήν τῆς στρατιωτικῆς ζώνης εὐθύνης του εἴτε ἀπό κακοδιοίκησιν εἴτε ἀπό ἄνωθεν ἐντολές παραπλανητικές , ( ἡ τιμωρία περιλαμβάνει και την αὐτόβουλον αὐτοκτονίαν ἐφ’ὅσον ἀναγνωρίσει ὅτι ἐπλανήθη ) οἱ ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες ἰσχυρίζονται ὅτι συνέβη ἄλλο τι , το ὁποῖον << ἄλλο τι >> παραπέμπει εἰς την παγίδευσιν, δια μίαν εἰσέτι φοράν εἰς την ἱστορίαν, τῶν στρατιωτικῶν εἰς τάς παγίδας τῶν πολιτικῶν.

Καλοῦνται οἱ στρατιωτικοί να βγάλουν το φίδι ἀπο την τρύπα , τα κάστανα ἀπο τη φωτιά και οἱ ἕλληνες να παράξουν ὠμόν κρέας εἰς την πυράν τῶν πολεμικῶν βιομηχανιῶν βεβαίως ὠμόν κρέας θα δώσουν ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι δια να διατηρηθεῖ ἡ ἰσορροπία τοῦ κρεωπωλείου .

Ἡ ἀνωτέρω κατάστασις θα εἶχεν ἀποφευχθεῖ ἐφ’ὅσον ἐδῶ και πολλά χρόνια ἡ βουλή τῶν ἑλλήνων και οὐχί ἡ τῶν ἠλιθίων προέβαινεν εἰς τας ἀπαραιτήτους νομοθετικάς μεταρρυθμίσεις περί τῆς συγχρόνου λειτουργίας τοῦ στρατεύματος γνωστοῦ ὄντος ὅτι μεταρρυθμίσεις ἐν τῷ στρατεύματι ἔχουν να γίνουν ἀπο την ἐποχήν τῆς Βαυαροκρατίας ἐποχή κατά την ὁποίαν ἐτέθησαν ὑπό τῶν Βαυαρῶν οἱ βάσεις λειτουργίας συγχρόνου στρατοῦ , χωροφυλακῆς , παιδείας , ὑγείας , δημοσίων ἔργων κ.λ.π. πράγμα το ὁποῖον ἀμφισβητεῖται ὑπό τῶν κομματικῶν ἱστορικῶν ἐνῶ τινές ἰσχυρίζονται ὅτι ἀπουσία τῶν Βαυαρῶν θα εὑρισκόμεθα εἰς την ἐποχήν τῶν ἐριφιοκλόπων και ὀρνιθοκλόπων , τα τρέχοντα γεγονότα τείνουν να τους δικαιώσουν καθότι εἰς την περιοχήν μας σημειοῦνται κρούσματα ὀρνιθοκλοπίας και σφαγῆς μόσχων σιτευτῶν εἰς τους σταύλους ἐγκαταλείπουν δε εἰς τους ἰδιοκτῆτας την δοράν, το τομάρι και αὐτοί λαμβάνουν το κρέας, δεν ἀναφέρεται ἡ τύχη τῶν μοσχαροκεφαλῶν,προφανῶς τα ἀνωτέρω ξυμβάματα ὀφείλονται εἰς τήν παρατεταμένην ἄνευ τέρματος χρεωκοπείαν και ἐπιχειροῦνται ἀπό γύφτους και ἀνυπότακτα λαθρομεταναστευτικά στοιχεῖα παντελῶς ἐξαιρουμένων τῶν ἀκραιφνῶν ἑλλήνων .

Ἐνῶ ταῦτα ἐγράφομεν ἀκούω φωνές παιδικοῦ παιχνιδιοῦ και τραγουδιοῦ, τυγχάνει βλέπεις Μάρτιος και ἡ ἄφιξις τοῦ πελεκάνου και τῆς χελιδῶνος πλησιάζει, ὁ ἥλιος ὁ ἐαρινός θωπεύει τις παιδικές φωνοῦλες :γαίο φραξέο /σᾶς δίνουμε , σᾶς δίνουμε δεκάξη ποδάρια και θέλουμε τρακόσια ἑκατομμύρια εὐρώ            / Sikistim size iki altin kafa veriyoruz altin altin binlerce.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 11.3.2018 μ.Χ.

 

 

 

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε