ΡΟΥΒΙΚΩΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΡΟΥΒΙΚΩΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ἐπειδή ἡ δράση τῶν Ρουβικώνων συνεχίζεται ἀνενόχλητα εἰς το κέντρον τῆς πρωτεύουσας τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους διότι προφανῶς ἔχουν ἄδεια εἰσόδου και ἐξόδου να κυνηγοῦν και το κακό και τ’ἄδικο τῆς κοινωνίας και ἐπειδή δροῦν στο γνωστό λεκανοπέδιο ἀποκλειστικῶς λές και μόνον ἐκεῖ ὑπάρχουν προβλήματα τους συνιστῶμεν να ἐξέλθουν τῶν ὁρίων τοῦ γνωστοῦ λεκανοπεδίου και να πάνε και εἰς την ἄνωθεν τοῦ Δομοκοῦ Ἑλλάδα δια την παρουσίασιν πολιτιστικῶν δρώμενων , ἄλλωστε θα πάρουν ἐκτός ἕδρας , ἀναδρομικά , ἐπίδομα ἀπομακρύνσεως ἀνά km ἐκ τῆς μαμᾶς-τροφοδότου λογαριασμοῦ, ἐπίδομα ἐπικινδύνου ἐργασίας ἀπό κατά λάθος ἀντιμετώπιση ἔκ τινος οἰνοβαροῦς φορολογούμενου και ἄλλα ἄδηλα ἐπιδόματα .

Ὡς χῶροι ἐπισκέψεων ἰδανικοί θεωροῦνται τα Δημαρχεῖα , τα ὁποῖα θεωροῦνται κακή –πιστή ἀντιγραφή τῆς δυσλειτουργίας τῶν ὑπουργείων ἐπιπαραδείγματι Τρικκαίων, Πύλης ,χῶροι περιφερειακῶν ἑνοτήτων, ΔΕΗ/ΑΕ, Νοσοκομεῖα και γενικῶς γραφεῖα παροχῆς ὑπηρεσιῶν στους ἀγρίως φορολογούμενους ἕλληνες .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 15.2.2018 μ.Χ.

 

Advertisements
Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΡΟΥΒΙΚΩΝΕΣ

ΡΟΥΒΙΚΩΝΕΣ

Ρουβίκωνας εἶναι ποταμός τῆς Βορείου Ἰταλίας. ἡ φράση << διαβαίνω τον Ρουβίκωνα >> ἀναφέρεται ὅταν κάποιο ἄτομο λαμβάνει ἐν γνώσει του ριψοκίνδυνη και τελεσίδικη ἀπόφαση .Ὅταν ὁ Ἰούλιος Καίσαρ το 49 π.χ. ἀπεφάσισεν να περάσει τον ποταμόν ἀνεφώνησεν << ὁ κῦβος ἐρρίφθη >> alea jacta est .

Τα ἀνωτέρω ἀνήκουν εἰς την ἱστορίαν , ἐμεῖς περί ἄλλων τυρβάζομεν καί με το δικαίωμα τῶν ἀγρίως φορολογούμενων ἑλλήνων ἐρωτῶμεν τους Ρουβίκωνες, μίαν εὐάριθμον ὁμάδα ἀτόμων, ἡ ὁποία τα τελευταῖα χρόνια παρουσιάζεται με μίαν περίεργον ἐκ πρώτης ὄψεως συμπεριφοράν ἤτοι : εἰσέρχεται ἀνενόχλητος εἰς ὑπουργεῖα τα ὁποῖα θεωροῦνται ὡς τά πλέον κατάλληλα ὀχυρωμένα φρούρια με εἰδικούς καταπέλτες και μηχανήματα με ὑπερηχοδιαγνωστικές ἀπεικονιστικές ἱκανότητες τῶν προθέσεων τοῦ προσεγγίζοντος ἀτόμου και ἀφοῦ προξενήσει ἀναίμακτον διαφημιστικήν ἀναταραχήν ἀπέρχεται ἀκωλύτως .

Ἐρωτῶμεν λοιπόν τους Ρουβίκωνες τα κάτωθι :

1ον . εἰς ποῖον ὑπουργεῖον ἀνήκουν ;

2ον .ἔδωσαν ἐξετάσεις μεσω ΑΣΕΠ ἤ διορίστηκαν με κομματικήν προώθησιν;

3ον .ποῖος ὁ κωδικός πληρωμῆς ἑνός ἑκάστου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,ΑΜ ΔΙΑΣ, Αριθμός κυκλοφορίας αὐτοκινήτου , ἀριθμός λευκῶν αἱμοσφαιρίων .

Τά ἀνωτέρω δια να γνωρίζομεν ὡς φορολογούμενοι ποῦ πάνε οἱ φόροι μας, τα λεφτά μας , τα ἐναπομείναντα ἐρυθρά αἱμοσφαίριά μας και ναι μεν ἡ συνέχιση τῆς πολιτιστικῆς τους δραστηριότητος εἶναι δικό τους πρόβλημα και τῶν ὑπερτροφικῶν προστατῶν τους , ἐνίοτε ὅμως , σπανιώτατα βεβαίως ἡ ἱστορία , σαν ἄλλη ἐρωμένη , λαμβάνει ἀνάποδες στροφές .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 13.2.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

 

Κατά την τελευταῖαν τριακονταετίαν .

Διά τοῦ ὅρου οἰκονομικά ἐγκλήματα νοοῦμεν τίς παραβατικές πράξεις ἐκείνες οἱ ὁποῖες ἔγιναν εἰς βάρος τῶν χρημάτων τῶν ἀγρίως φορολογούμενων ἑλλήνων, εἰς βάρος τοῦ περιβάλλοντος , εἰς βάρος τῆς ποιότητος ζωῆς , τῆς ὑγείας ἀνθρώπων , φυτῶν , ζώων, ἰχθύων και τῆς μελλοντικῆς ἀσφάλειας τῆς ποιότητος ζωῆς τῶν ἀνωτέρω.

Ὁ ὅρος σε σύγκριση με τους ὁρισμούς που δίνουν τα νομικά λεξικά φαίνεται περιορισμένος , ἐδῶ ἀναφερόμεθα εἰς το πολύπαθον φράγμα Μεσοχώρας.

Ἡ κυβέρνηση , περιέργως, συγκρούεται με μίαν πανίσχυρον φαρμακευτικήν ἑταιρείαν, μπορεῖ να εἶναι τυχαῖον , ἄγνωσται αἱ βουλαί τῶν πολιτικῶν σχηματισμῶν και συμφερόντων , δύναται να διερευνήσει το οἰκονομικόν ἔγκλημα ὅπερ διεπράχθη με την ἡμιτελῆ ἕως σήμερα κατασκευήν τοῦ φράγματος Μεσοχώρας .

Ἄρχισε το 1985 και ἤδη ἀπό το 1987 διεφάνη ὅτι κάτι δεν πάει καλά, δές και φωτο-με τις πρῶτες κινητοποιήσεις τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς .

Το μέχρι τώρα κόστος του ὑπερβαίνει το ἕνα τρισεκατομμύριον δραχμάς , ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεσος ἐπέμβασις τοῦ δικαστή Τρικάλων , Ἄρτας, Καρδίτσης , Αἰτωλοακαρνανίας , τοῦ ὑπουργείου διαφθορικῶν ὑποθέσεων.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι οἰκονομικά ἐγκλήματα τοῦ ἀνωτέρω μεγέθους οὐδέποτε παραγράφονται, ὁ δε νόμος 3126/2003 ὁ ὁποῖος δεν ἐπιτρέπει οὔτε την προσωρινήν κράτησιν ἐν ἐνεργεία ἤ μη ὑπουργοῦ δεν ἰσχύει εἰς την προκειμένην περίπτωσιν λόγω και τοῦ μεγέθους τοῦ οἰκονομικοῦ ἐγκλήματος .

Ὅλοι οἱ πρωθυπουργοί , ὑπουργοί δημοσίων ἔργων και διευθυντές ΔΕΗ/ΑΕ , ζῶντες και τεθνεῶτες καλοῦνται προς ἐξέτασιν , ἡ ἱστορία ἐνίοτε και με μίαν πιθανότητα ἕνα ἐπι δέκα εἰς την μεῖον δεκαοκτώ παίρνει ἀνάποδες στροφές .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 9.2.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Το Κέντρο Συμβουλευτικῆς Ὑποστήριξης Γυναικῶν Θυμάτων Βίας Δήμου Τρικκαίων

ἀνακοίνωσε ὅτι το 2017 μόνον 127 γυναῖκες τοῦ Δήμου Τρικκαίων ζήτησαν την βοήθειάν του για θέματα ὁποιασδήποτε μορφῆς βίας .

Ἐκτιμᾶται ὅτι οἱ ἀριθμοί και ἡ στατιστική δεν προσεγγίζουν συνολικά και σφαιρικά τα προβλήματα , διότι δεν περιγράφονται και τα κάτωθι :

1ον .ποῖος ὁ ἐκτιμώμενος ἀριθμός κακοποιηθέντων γυναικῶν οἱ ὁποῖες για δικούς τους λόγους δεν ζήτησαν την βοήθειαν τοῦ Κέντρου και συνεπῶς δεν κατεγράφησαν ;

2ον .ποῖος ὁ ἀριθμός τῶν γυναικῶν που κακοποιοῦνται γενικῶς σε κάθε ἐργασιακό χῶρο ;

Δια τοῦ ὅρου γενική κακοποίηση νοεῖται και ἡ δυσμενής μετάθεση << γιατί δεν τοῦ ἔκατσε του διευθυντή ἤ τοῦ κομματικοῦ κοπρόσκυλου >> .

3ον .ἡ σκόπιμος ἀνεργία τῶν γυναικῶν θεωρεῖται μορφή βίας ,ἡ ἐπαπειλούμενη ἀπόλυση ἐπίσης ,ἡ προειδοποίηση ἅμα γκαστρωθεῖς ἀπολύεσαι ἐπίσης.

4ον . ὁ ἀποκλεισμός ἀπό ὡρισμένες θέσεις που εἶναι << μόνον για ἄνδρες δεν προσλαμβάνουμε γυναῖκες >> ,συνιστᾶ μορφήν βίας ἐπιπαραδείγματι πρόεδρος δημοκρατίας , πρωθυπουργός, λαμβανομένου ὑπ’ὄψιν ὅτι δικαίωμα ψήφου ἀπέκτησαν οἱ ἑλληνίδες το 1952 κατόπιν παρεμβάσεως τῆς βουλῆς τῶν ΗΠΑ .

5ον .ἡ χορήγηση ἀδείας μετ’ἀποδοχῶν για ἕνα χρόνο μετά τον τοκετόν στις γυναῖκες δημοσίους ὑπαλλήλους ἀποτελεῖ σωστό μέτρο , για τις ἀγρότισσες και αὐτές που ἐργάζονται ὡς ἐπαγγελματίες και εἶναι ἑκατομμύρια τι γίνεται ; περιλαμβάνονται στο νόμο περί ἐπιλεκτικῆς βίας κατά τῶν γυναικῶν .

Οἱ καταγραφές δεν ἔχουν τελειωμό γιατί παραλείπονται θρησκευτικές παρεμβάσεις,ἐγκαταβιωμένες ἀντιλήψεις στον ἀνδρικό πληθυσμό και σε χαμηλοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου κοινωνικά στρώματα .

Συμπερασματικά ἡ βουλή τῶν ἑλλήνων ἔχει ἀρκετές γυναῖκες ( το 51% ) και μπορεῖ να προβεῖ σε μεταρρυθμίσεις οἱ ὁποίες σε 30 χρόνια θα ἀρχίσουν να ἀποδίδουν .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 8.2.2018 μ.Χ.

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

NOVARTIS

NOVARTIS

Μία μικρά και ἄσημος πολυεθνική φαρμακευτική ἑταιρεία εἶχεν ἀνάρμοστες οἰκονομικές σχέσεις ( συκοφαντίες τῶν πολιτικῶν μας ἀντιπάλων ) με δέκα τουλάχιστον πολιτικούς ἄνδρας, περιέργως δεν ἀναφέρονται γυναῖκες, κατά τα τελευταῖα εἴκοσι χρόνια.Εἰς τον κατάλογον ἀναφέρεται και το ὄνομα ἑνός πρωθυπουργοῦ ὀνόματι Πικραμένος ,ἐπειδή ἡ μνήμη ἀσθενέστατη ,ἤθελον μάθει, ὑπῆρξεν ποτέ πρωθυπουργός Πικραμένος ;ποίου κόμματος ἦτο ;και πότε πρόλαβε και ἀνέπτυξεν παράνομον οἰκονομικήν σχέσιν με την πολυεθνικήν ἑταιρείαν ;

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 7.2.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΟΤΙ ΧΡΟΝΙΖΕΙ ΒΡΩΜΙΖΕΙ

ΟΤΙ ΧΡΟΝΙΖΕΙ ΒΡΩΜΙΖΕΙ

Οἱ συνομιλίες μεταξύ ἑλλήνων και Σκοπιανῶν περί τῆς ὀνοματοθεσίας τοῦ γειτονικοῦ κράτους ὑπερέβησαν τις δύο δεκαετίες και προχωράνε .Οἱ συναρμόδιοι ὑπουργοί με τα ἐπιτελεῖα τους κινοῦνται μεταξύ Ἀθηνῶν-Σκοπίων-Νέας Ὑόρκης-Ζυρίχης.Ὑπολογίζουμε τα χρήματα πού ξοδεύτηκαν μέχρι τώρα ἑκατέρωθεν σε Ξενοδοχεῖα, εἰσιτήρια κ.λ.π. ξεπερνοῦν τα χρήματα πού θα ἀπαιτοῦνταν δια την κατασκευήν μιᾶς νέας και συγχρόνου σιδηροδρομμικῆς γραμμῆς μεταξύ Θεσσαλονίκης –Σκοπίων, ἐπειδή δεν διαφαίνεται συμφωνία ὀνοματοθεσίας οἱ συνομιλίες θα συνεχισθοῦν , ὅρα και περίπτωσιν Κυπριακῶν συνομιλιῶν, διά τον περιορισμόν τῶν ἐξόδων συνιστῶνται ὅπως ἐκτός ἀπό τα Ξενοδοχεῖα Grand Hotel τῆς Νέας Ὑόρκης,Grand Poleran τῆς Ἐλβετίας, γίνονται συνομιλίες και στα Ξενοδοχεῖα παρά την λίμνην Σκόδρα , την Grand lake τῶν Πρεσπῶν, ἔνθα θα καταβροχθίζονται ὀψάρια με ἐξαίρετα φασόλια γίγαντες τῆς περιοχῆς πασίγνωστα, σε συνταγές ἐξαιρέτων τηλεοπτικῶν σέφ .Τοιουτοτρόπως θα αὐξηθεῖ ἔτι περαιτέρω ὁ ἑκατέρωθεν τουρισμός τῶν δύο κρατῶν σε σημεῖον πού κάποιοι χρονικογράφοι τοῦ ἀπωτέρου μέλλοντος ἔγραφον ὅτι με την ἄφιξιν τῶν συνομιλητάδων τους ὑπεδέχοντο τοπικοί ὀργανοπαῖχτες με λαϊκά ἅσματα τοῦ τύπου :

Ήρτανε οι συνομιλητάδες

Πιάστε ψάρια

Βράστε φασολάδες .

(λαϊκός ἁσμοδαῖος ) .

Αὐτοί οἱ χρονικογράφοι τοῦ μέλλοντος ἐπιμένουν στα γραπτά τους ὅτι το πρόβλημα τῆς ὀνομασίας το ξέχασαν ἀμφότεροι , ὑπερίσχυσεν ἡ ἀγάπη προς τα φασούλια , τις πέστροφες και ἡ ἀγάπη τῆς καλῆς γειτονίας .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα .3.2.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ

 

 

Ἐπειδή το σύνδρομον τῶν συλλαλητηρίων ὑποκρύπτει ἐπερχόμενες συμφορές τοῦ τύπου opportunity ifection society, κάποιος πρέπει να σταματήσει την κυοφοροῦσαν συμφοράν τῶν συλλαλητηρίων καθότι μετά ἀκολουθοῦν τα Θρακικά, ἡ Θράκη εἶναι ἑλληνική, συμφώνως τῷ προγράμματι τῶν Μεγάλων δυνάμεων ( ἀπόρρητον σχέδιον ἡ Βαλκανική Χασαποταβέρνα,ἐξ οὗ και ὁ χασαποσέρβικος χορός ) , πάντα ταῦτα βεβαίως ἐπί ἐδάφους συνολικῆς χρεωκοπείας, ἀνυπαρξίας σοβαρῆς πολεμικῆς προπαρασκευῆς , ἐλλείψεως ὁμόφωνης κοινωνικῆς συνοχῆς .

Θετικόν σημεῖον ἀποτελεῖ το γεγονός ὅτι καμιά γειτονική χώρα δεν μᾶς ἀπειλεῖ, ἐμεῖς φωνάζουμε ἐν χορδαῖς και ὀργάνοις , μπῆκαν κλέφτες στο μανδρί και οἱ ἄλλοι διερωτῶνται τι φάγαμε , τι ἤπιαμε , με τι μᾶς ψέκασαν.

Βεβαίως ὁ πρόεδρος ἁπάντων τῶν ἐλλήνων δεν προβάλλει ἁρμοδιότητα ἴσως ἐπειδή μένει ὑπόχρεος ἔναντι τῶν κομμάτων πού τον ἐξέλεξαν .

Τελικῶς ποῖος ἔχει ἁρμοδιότητα να σταματήσει τους γραφικούς να φωνάζουν καί να ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα την ἀναμφισβήτητον σοβαρότητα τῆς χώρας εἰς το ἐξωτερικόν ; χιλιάδες ἄνθρωποι πατῶντας στα πλακάκια τῆς πλατείας Συντάγματος εὑρισκόμενοι 500-800 km μακράν τῆς ἀναμφιβόλως Ἑλληνικῆς Μακεδονικῆς γῆς θα βροντοφωνάξουν Ζήτω ἡ Μακεδονία και θα ἀπέλθουν οἴκαδε , γιατί δεν προτίμησαν μια Μακεδονική ἤ Θρακική πόλη οἱ κάτοικοι τῶν ὁποίων θα μποροῦν να τους ἐξηγήσουν ἰδιοχείρως το τι ὑπέστησαν και ὑπέφεραν ἀπό τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις, τούτου ἕνεκεν ἀναγκασθέντες να μεταναστεύσουν ὁμαδικῶς εἰς Γερμανίαν , Καναδάν και Αὐστραλίαν και το τι ὑποφέρουν ἀναγκαζόμενοι ἕνεκεν τῶν σοφῶν ἀποφάσεων τῶν κυβερνήσεων τοῦ γνωστοῦ λεκανοπεδίου να μετακομίζουν τάς ἐπιχειρήσεις τους στις γειτονικές χῶρες ;

Συμπερασματικῶς συνυπεύθυνοι εἶναι ἕνας ἕκαστος ἐξ ἡμῶν καί ὅλοι μαζί ὁμοῦ μετά τῶν γειτονικῶν πληθυσμῶν να ἀποτρέψωμεν την διάλυσιν τῶν Βαλκανίων.

Περατοῦντες το παρόν ἄσχετον κείμενον ἐπληροφορήθημεν την δημιουργίαν νέου κόμματος ὑπό την ἐπωνυμίαν << Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΑΡΙΣΑ >> ( σάρισα το ἀπό ξύλο κρανιᾶς δόρυ τῆς Μακεδονικῆς Φάλαγγος ) , το νέο κόμμα ζητᾶ χρηματοδότες , οἱ ψηφοφόροι του θα ὑφίστανται δωρεάν ἐπιμήκυνσιν τῆς σάρισᾶς τους .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 1.2.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε