Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Σεπτεμβρίου 2015

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Ἡ ἰδέα τῆς κάρτας ὑγείας εἶναι παλιά , σήμερα θα ἀσχοληθοῦμε με την κάρτα ὑγείας τῶν ἀθλητῶν, καθότι ἐκεῖ ἔλαβεν χώραν παράτυπος διαδικασία ὕψους 29 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Λαμβάνουν μέρος τά κάτωθι ἐμπλεκόμενα μέρη: 1ον .ὑπουργεῖον ἀθλητισμοῦ, γενική γραμματεία … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ Ὁποίαν ἔκπληξιν , στή λαϊκή βρῆκα μετά ἀπό πολλά χρόνια , τα θεωροῦσα εἶδος ἐξαφανισθέν, φθινοπωρινά ροδάκινα τά ὁποῖα   καλλιεργοῦνται σέ χωριά τῆς περιοχῆς μας . Εἶναι μικρά στό μέγεθος καί πολύ νόστιμα μέ μίαν εὐχάριστον γεῦσιν καί τό … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΧΩΡΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

ΧΩΡΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ Διά τοῦ ὅρου χῶρες δολοφόνοι νοοῦνται αἱ χῶραι ἐκεῖναι αἱ ὁποῖαι κατά τά τελευταῖα 100 χρόνια παρήγαγον, κατασκεύαζον καί ἐπώλουν πολεμικάς μηχανάς παντός εἴδους και καταστροφικότητος σε μικρούς λαούς οἱ ὁποῖοι τά χρησιμοποιοῦσαν με την σειράν τους εἴτε … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΡΓΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ-ΕΡΓΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΣΗΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΙ

ΕΡΓΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ –ΕΡΓΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΣΗΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΙ Ἐκ τοῦ τύπου μανθάνομεν ὅτι ἀντιπροσωπία ἐξ ὀκτώ εὐρωπαίων εὐρωβουλευτῶν( Δανία, Τσεχία, Σλοβενία κ.λ.π. )διενήργησεν αὐτοψίαν εἰς την περιοχήν τῆς προς ἐπαναδημιουργίαν φυσικῆς λίμνης Κάρλας . Μέχρι τοῦδε ἐδαπανήθησαν ὑπό … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά, εἰς το ΒΗΜΑ τῆς 20.9.2015 ὁ ἰσχυρός ἄνδρας τοῦ ὁμίλου Vodafon κ. Βιτόριο Κολάο περιγράφει στην ἐφημερίδα τά τῆς κερδοφορίας τοῦ ὁμίλου ἤτοι :ἡ Vodafon πῆγε καλά , μεγαλώνει το μερίδιο ἀγορᾶς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΒΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΒΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Το ἑλληνικόν γίγνεσθαι ὁρώμενον ἀπό ἄλλην ὀπτικήν γωνίαν χαρακτηρίζεται ἀπό μίαν συνολικήν ἀδυναμίαν μιᾶς ὁλόκληρης γενιᾶς να διαχειρισθῇ την ἀπό δεκαετιῶν ἐνυπάρχουσαν διαφθοράν , την μακροχρόνιον ἀνεργίαν , την καταστροφικήν γραφειοκρατίαν. Θεωρεῖται δεδομένη ἡ καθολική δυσπιστία προς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ

ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ἀγαθόν =το καλόν ,ἡ ἀρετή,ἀλλά και κάθε ἀντικείμενον,οὐσία, πράξη ἤ ὑπηρεσία που μπορεῖ να παρέχει εὐχαρίστηση. Το ἀγαθόν ἐνυπάρχει εἰς τον ἄνθρωπον ἔμφυτα και ἐπίκτητα γιαυτό συνυπάρχει με το λεξιλόγιον ἑνός ἐκάστου εἰς τον καθημερινόν βίον πλήν βεβαίως … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε