Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ἰανουαρίου 2014

ΥΠΕΡ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΕΡ  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ὁ γνωστός ὑπουργός ΑΔΩΝΙΣ ἀναζητεῖ ἐναγωνίως 100 ἑκατ. εὐρώ διά την κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τῶν νοσοκομείων , ἔτσι κατέφυγεν στα 25 ευρώ για κάθε εἰσαγώμενον ἀσθενή και ἐπειδή δεν φτούρισεν ἡ ἰδέα προσέφυγεν εἰς ἐπιπλέον φορολογίαν τῶν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ Τό βιογραφικόν εἶναι ἕνα κείμενον εἰς το ὁποῖον γράφονται αὐτοβούλως κατόπιν ἀπαιτήσεως ὅλα τά σχετικά με την ζωήν και τις γνώσεις τοῦ αἰτοῦντος ἐργασίαν ἀνέργου.Ἡ πλευρά ἐξευτελισμοῦ τοῦ αὐτοβιογραφομένου δεν μᾶς ἀπασχολεῖ ἀλλά μελετῶντας τά βιογραφικά τῶν συμμετεχόντων εἰς … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Ὀκτακόσιοι τόνοι χημικῶν ὅπλων ἀπό την Συρίαν την πολύπαθον  ἐκ τοῦ ἐνδοσυριακοῦ πολέμου πρόκειται να καταστραφοῦν στα νερά τῆς πολυκακοποιημένης Μεσογείου μεταξύ Κρήτης, Ἰταλίας και Μάλτας .Ἡ καταστροφή γίνεται διά τῆς συνήθους μεθόδου << φουντάρουμε στα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΦΑΓΚΡΙ ΜΕ ΡΙΖΟΤΤΟΝ

ΦΑΓΚΡΙ ΜΕ ΡΙΖΟΤΤΟΝ Μετ’ἐθνικῆς ὑπερηφανείας παρακολουθήσαμεν τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἀναλήψει τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας τῆς Ε.Ε. για τους ἑπόμενους 6 μῆνες οἵτινες μέλλει να ἀποδειχθοῦν παραγωγικοί και δημιουργικοί σε σχέση με το χρόνιον πρόβλημα τῆς χρεωκοπείας .Τό πρῶτον βῆμα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ/ ΑΕ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΗΣΤΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ/ΑΕ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΗΣΤΑΣ Χορηγός=ὁ ἡγούμενος τοῦ χοροῦ,ὁ καταβάλλων την δαπάνην πρός καταρτισμόν χοροῦ, ὁ καταβάλλων χρήματα διά τι. Ἐκ τοῦ τύπου μανθάνομεν ὅτι << ὁ δικαστής ἐξετάζει σοβαρές ἐνδείξεις ὅτι το ποσόν 1.160.470,40 εὐρώ προέρχεται ἀπό … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ Συνώνυμον τοῦ γραφειοκρατικοῦ ἄγους ( ἄγος=μίασμα , κατάρα ). Ἐκ τοῦ τύπου μανθάνομεν ὅτι οἱ μακροχρόνιοι ἄνεργοι διά να λάβουν το ἐπίδομα τῶν 200 εὐρώ ὀφείλουν να καταθέσουν στα γραφεῖα τοῦ ΟΑΕΔ τά κάτωθι δικαιολογητικά : … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε