Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Νοεμβρίου 2011

Η ΝΟΣΟΣ ΧΑΡΑΤΣΙΑΣΙΣ

Ἡ νόσος χαρατσίασις Το χαράτσι σημαίνει φόρος ,τέλος και ἐπιβάλλεται ἀπό το κράτος στους φορολογούμενους πολίτες. Τον τελευταῖο καιρό ἐπιβάλλονται ἀπανωτά χαράτσια, φόροι, στους ἐργαζόμενους. Ἐν προκειμένῳ μᾶς ἐνδιαφέρει να καταγράψουμε τά συμπτώματα τῆς νόσου <<χαρατσίασις>> ὅπως αὐτή ἐκδηλοῦται σε … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΕΡΑΙΩΣΗ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΑΡΗ,ἐντελῶς τυχαίως περιῆλθεν εἰς χείρας μου και …ἀνεγνώσθη . Ὁ Π.Μ.γράφει για τά σύγχρονα,τά τρέχοντα προβλήματα με τρόπο ἐπιστημονικά κατοχυρωμένο.ἐντοπίζει τά προβλήματα τῆς συγχρόνου ἑλληνικῆς κοινωνικῆς παθολογίας και τά φέρνει στα μοῦτρα του ἀναγνώστη πολλές … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΑ 3Τ ΤΑ 3Τ Ἐπιτέλους τά 3τ{Τραπεζίτες,Τεχνοκράτες,Τεχνολόγοι} ’ανέλαβον ἐπαξίως την διακυβέρνησιν τῆς χώρας.τό ἄκουσα καί ἡσήχασα τουλάχιστον μέχρι σήμερα το πρωϊ ὁπότε πῆγα στην τράπεζα.Οἱ τραπεζικοί οἶκοι λειτουργοῦν κατά τέτοιον τρόπο ὥστε να αὐξάνουν το αἴσθημα ἀσφάλειας τῶν πολιτῶν.μετά τους σιδηρόφρακτους κλωβούς που τοποθετήθηκαν πρό καιροῦ και ὄντως αὐξάνουν το αἴσθημα ἀσφάλειας τῶν πολιτῶν μέχρις ἀσφυξίας,εἶδα να τοποθετοῦνται μεγάλες λαμαρίνες διά τῶν ὁποίων θωρακίζονται οἱ προσόψεις τῶν τραπεζικῶν καταστημάτων ἔναντι προφανῶς πιθανῶν ἐπιθέσεων Ἑλλήνων Ἀπάτσι,διότι οἱ ὀχυρώσεις αὐτές φέρνουν λίγο ἀπό φρούρια τῆς ἐποχῆς τοῦ φάρ –οὐέστ .ἐν συνεχεία πέρασα ἀπό το μαγαζί τοῦ φίλου μου Στέργιου καί περίλυπος πρωϊ –πρωϊ μοῦ ἔδειξεν το κατασχετήριον τοῦ μαγαζιοῦ του και τῆς οἰκίας του.ἐπιστρέφω πάραυτα οἴκαδε,το περιβάλλον με ἀρρωσταίνει,γιά να σκεφθῶ τί μᾶς περιμένει,μένουν οἱ τεχνολόγοι να μᾶς ἀποτελειώσουν.ἐκεῖ με περίμενε ἡ συμβία με λογαριασμούς στα χέρια,ΔΕΗ+το φόρο,φόρος ἐπιτηδεύματος προκαταβολικά για νά βγάλλω φορολογική ἐνημερότητα,νερό ,ἀποχέτευση και τηλέφωνα.ὡραῖα λέω τελειώσαμε για σήμερα τουλάχιστον και ὅπως προβλέπω θα γλυτώσουμε και ἀπό τους τεχνολόγους,κάτι εἶναι κι αὐτό.μετά μοῦ λέει θα πᾶς στο χωριό και θα πάρης την πεθερά σου να την πᾶς στους Ὀρθοπεδικούς να τῆς φτιάξουν τά γόνατα. ἐδῶ πλέον ἄρχισα να καταρρέω ,ἐμφανίστηκαν και οἱ τεχνολόγοι, τά 3τ συμπληρώθηκαν,θα ἀλλάξουν τα φθαρμένα λόγω γήρατος γόνατα και ἡ πεθερά θα τρέξη Μαραθώνιο .ὅλα αὐτά συνέβησαν μέσα σε δυ ΤΑ 3Τ ό ὧρες λίγο πρίν ἀναλάβουν τά 3τ την σωτηρίαν τῆς πατρίδος .11.11.2011Μ.Χ..

             ΤΑ 3Τ   Ἐπιτέλους τά 3τ{Τραπεζίτες,Τεχνοκράτες,Τεχνολόγοι} ’ανέλαβον ἐπαξίως την διακυβέρνησιν τῆς χώρας.τό ἄκουσα καί ἡσήχασα τουλάχιστον μέχρι σήμερα το πρωϊ ὁπότε πῆγα στην τράπεζα.Οἱ τραπεζικοί οἶκοι λειτουργοῦν κατά τέτοιον τρόπο ὥστε να αὐξάνουν το αἴσθημα ἀσφάλειας τῶν πολιτῶν.μετά τους … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΜΑΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΣ ΠΗΡΕ Ο ΠΟΤΑΜΟΣ

ΜΑΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΣ ΠΗΡΕ Ο ΠΟΤΑΜΟΣ Δεν ἔχομεν καμίαν ἀμφιβολίαν ὅτι ὡς ἐργαζόμενοι,ὡς κράτος ,πατρίδα,ἔθνος και ὅτι ἄλλο θελήσει να προσθέσει κάποιος μᾶς πῆρε κατεβασιά μεγάλη,σέρνει λιθάρια,κοτρώνια ,κλαριά ,ἀνθρώπους,ζωντανά.ἄν και χινὀπωρο κι ἄς εἴχαμε ἀκούσει τις ἀστραπές πρῶτα … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε