ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

Ἐρωτηθείς σχετικῶς δια το ἀνωτέρω σύνθημα βουλευτής Τρικάλων ἀπήντησεν οὕτω πως : πρέπει να γίνει συγκεκριμένη ἀνάλυση τῆς συγκεκριμένης κατάστασης .

Συγκεκριμένη κατάσταση : πρόκειται διά την ἀγοράν πολεμικῶν ἀεροπλάνων μάρκας F– 16 και F– 35 .

Συγκεκριμένη ἀνάλυση :ποῖος ὁ πραγματικός ἀριθμός τῶν προς ἀγοράν ἀεροπλάνων , ποία ἡ πραγματική τους ἀξία και ποῖος ἀριθμός ἀναγράφεται εἰς την κατάστασιν;

Πῶς ἐπιμερίζεται ἡ προμήθεια ἑνός ἑκάστου συμμετέχοντος εἰς την ἀγοραπωλησίαν και ποία ἡ προμήθεια τοῦ ἐκ Τρικάλων βουλευτοῦ ;

Ἡ ἀγορά πολεμικῶν μηχανῶν ἀπό μια χρεοκοπημένη χώρα ἐπιδεινώνει την κατάστασίν της, σαν γίνει, δια να θεωρηθεῖ ἔγκυρος θα πρέπει στις διαδικασίες να λαμβάνουν μέρος νέοι και νέες ἀντιπρόσωποι τῶν ἀγρίως φορολογουμένων ἑλλήνων , ἐπιπαραδείγματι μια πενταμελής ἐπιτροπή ἀπό τρία ἄτομα .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 15.10.2017 μ.Χ.

 

Advertisements
Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΡΟΥΘΗΝΙΟΝ

ΡΟΥΘΗΝΙΟΝ

Στην ἀτμόσφαιρα τῆς Ἑλλάδος ἀλλά και ἄλλων χωρῶν μέχρι τη Φινλανδία ,ἀνιχνεύθηκε το ραδιενεργόν ἰσότοπον Ru– 106, οἱ ἐπιστήμονες τοῦ Δημοκρίτου , αὐτοί πού δεν μποροῦσαν να προσδιορίσουν την προέλευσιν τῆς ραδιενεργείας ἐκ τοῦ Τσερνομπίλ μέχρις ὅτου δωθεῖ ἡ ἔγκρισις ἀπό τα συναρμόδια κομματικά γραφεῖα τῆς παλαιολιθικῆς ἐποχῆς ,συμφωνοῦν ὅτι ἡ πηγή προελεύσεως εἶναι ἄγνωστος, το ραδιενεργόν ἰσότοπον εἶναι ἀβλαβές ὠφέλιμον δια τον ὀργανισμόν και προκαλεῖ καρκίνους, τουτέστιν ἐκτός ἀπό ξέφραγο ἀμπέλι καταντήσαμε και ξέφραγος ἀτμόσφαιρα .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 11.10.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΔΙΑΤΙ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΣ

ΔΙΑΤΙ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΣ .

Διότι διά τον ἁπλούστατον λόγον εἰς την ψηφοφορίαν δεν ἔλαβον μέρος λαϊκοί δηλαδή ἐργαζόμενοι και ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες ἐκ τῶν φόρων τῶν ὁποίων θα ἀμοίβεται ὁ νέος μητροπολίτης Καλαμπάκας, ἐπί τῷ ἀκριβέστερον, καθότι το ὄνομα Σταγαί παραπέμπει εἰς την ἀρχαιότητα και οὐδείς εἶπεν ἤ ἔγραψεν << ἀνεχώρησα ἐκ τῆς Τρίκκης και ἀφίχθην εἰς την πόλιν τῶν Σταγῶν μετά δίωρον>> , ἴσως χρειασθεῖ μεταφραστή καί το Μετεώρων ἀναφέρεται στα μοναστήρια τα ὁποῖα εἶναι κάτι διαφορετικόν.

Ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν ἀναμένεται ἡ ἄφιξις τοῦ νέου μητροπολίτου μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ , τῶν οἰκοσυσκευῶν, τοῦ σκύλου και τῆς γάτας του, ἀναζητῶν οἰκίαν προς ἐνοικίασιν πράγματα τα ὁποῖα συμβαίνουν με ὅλους τους δημοσίους ὑπαλλήλους και ὑπενθυμίζεται ἡ δημοσιοϋπαλληλική ἐργασία του .

Οἱ πιστοί και κυρίως το πλῆθος τῶν ἁμαρτωλῶν ἀναμένουν ἀπό τον νέον μητροπολίτην τάς κάτωθι μεταρρυθμίσεις:

1ον .τροποποίησιν τοῦ ὡραρίου τῶν λειτουργιῶν ,ἐπιπαραδείγματι 45΄εἶναι ἀρκετά ὡς και ἀπογευματινές λειτουργίες .

2ον .μετά την θείαν λειτουργίαν ἤ ἄλλην τελετήν ἡ ἀμφίεσις θα εἶναι, ἁπάντων τῶν κληρικῶν τῆς περιοχῆς του, ὁμοία τῶν λαϊκῶν, τα γένεια, ὡς ἐπιστημονικῶς ἀποδεικνύεται , τυγχάνουν ἡ χειροτέρα δεξαμενή μικροβίων, ἐσχάτως βεβαίως οἱ ἄρρενες τῆς ἑλλάδος ἀφήνουν τριήμερον ἕως τετραήμερον μοῦσι διότι λέει αὐτό αὐξάνει την ἀρρενωπότητα , τρομάρα τους , λές και ἡ συνουσία γίνεται με τα γένεια .

3ον .ἐπειδή εἰς το βιογραφικόν σας ἀναφέρεται ὅτι γνωρίζετε την Ἀραβικήν κατόπιν ἀδείας τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργείου θα διδάσκεται Ἀραβικά στα σχολεῖα διότι τα Ἀραβικά εἶναι ἀπαραίτητα δια την ἐξεύρεσιν ἐργασίας μετά τα Ἀγγλικά στις Ἀραβικές χῶρες π.χ. Ντουμπάϊ, Σαουδική Ἀραβία ὅπου ἀρκετοί ἕλληνες εὑρίσκουν ἐργασίαν και θα εὑρίσκουν μέχρις ὅτου ὑπάρχει πετρέλαιον , μετά ἐπανερχόμεθα εἰς την ἐποχήν τῆς καμῆλας και τῆς χουρμαδιᾶς .

4ον .σεβασμός προς ὅλους τους νόμους τῆς πολιτείας .

5ον .κατασκευή ὑπο τῆς Ι.Μ. ἀποτεφρωτηρείου προς ἀποτέφρωσιν τῶν νεκρῶν ,πιστῶν , ἀπίστων, ἁμαρτωλῶν και ἀλλοθρήσκων.

Ταῦτα χωρίς φόβον και πάθος, ὁ τολμῶν νικᾶ , οἱ μεταρρυθμίσεις εἶναι ἀπαραίτητες , τελικῶς θα διαλύσετε και την περιρρέουσαν ἀτμόσφαιραν ὅτι << μητροπολίτης γίνεται αὐτός πού δίνει τα περισσότερα >> .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 7.10.2017 μ.Χ.

 

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Η ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ ΚΙ ΕΜΕΙΣ

Διατί οἱ ἄνωθεν τοῦ Δομοκοῦ ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες δικαιοῦνται ἑνός δημοψηφίσματος,διά τους κάτωθι λόγους :

1ον .ὑποχρεοῦνται ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐξελίξεως τῆς ἱστορίας να ἀπαλλαγοῦν ἀπό το χρόνιον , διαρκές και συνεχῶς ἐπιδεινούμενον οἰκονομικόν και συνολικόν πληγούριασμα το ὁποῖον ὑφίστανται ἀπο το πανίσχυρον κράτος τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς.

2ον .ἀπαλλάσονται οὕτω ἀπό την συμπεριφοράν την ἐκμεταλευτικήν τοῦ τσιμέντου , τούβλου, τσιμεντόλιθου του γνωστοῦ λεκανοπεδίου .

3ον .σε συνεννόηση με τους ἐργαζόμενους τῶν γειτονικῶν κρατῶν δημιουργεῖται μια λειτουργική ἐνδοβαλκανική συνεννόηση χωρίς ἱστορικά , θρησκευτικά και ἐχθρικά συμπλέγματα ἀναφερόμενοι στην ποιότητα ζωῆς τῶν ἑπόμενων γενεῶν.

4ον .δημιουργία νέας ἑδαφικῆς ἑνότητος με νέα ἀ-γραφειοκρατικά διοικητικά κέντρα ἀνθρωπιστικῆς ὑφῆς και ὀντότητος .

5ον .μείωση τῆς καταστροφικῆς ὑποδούλωσης στο τραπεζικό σύστημα γενικῶς και εἰδικῶς σ’αὐτό τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης .

 

ΖΗΤΩ το δημοψήφισμα για την ἀπεξάρτηση ἀπό το κράτος τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς .

 

Τά Βαλκάνια δικαιοῦνται ἀξιοπρεποῦς διαβιώσεως ,ἀξιοπρεποῦς ἀντιμετωπίσεως ἀπό τα ἰσχυρά κράτη ,εἰρηνική συναυτοτέλεια .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 6.10.2017 μ.χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ

Μετά την ἐπίσκεψη τοῦ ἁρμόδιου ὑπουργοῦ κ. Φάμελλου στα Τρίκαλα και την βεβαίαν πλέον ἐκτροπήν τοῦ Ἀχελώου προς τον κάμπον τῶν Θετταλῶν ψηφοφόρων, ἠθέλαμεν ὅπως δοθείσης τῆς ἐπισκέψεως ὁ κ. Φάμελλος ρυθμίσει καί τά ὄμβρια ὕδατα τῆς ὁδοῦ Σέχου προς το ποτάμι ὅπου εἶναι ἡ φυσική τους πορεία και ὄχι ἀνάποδα προς την ἀνηφόραν, κατόρθωμα το ὁποῖον ἐπέτυχον οἱ:Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου Δ. ,Τεχνική ὑπηρεσία Δήμου Τρικκαίων, Τεχνική Υπηρεσία ΜΑΤΖΙΟΥ Α.Ε.

Ὁ γράφων και ἀγρίως φορολογούμενος διατείνεται ὅτι ἀπό τα πολλά πτυχία τῶν ἀνωτέρω ( θεωρεῖ ἀμφίβολον ὅτι κατέχουν πτυχία πολυτεχνείου )κινδυνεύει ἡ ἀσφάλεια τῆς οἰκίας του και ἡ ἀσφάλεια τῆς ὑγείας τῆς οἰκογενείας του.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος. Τρίκαλα Σέχου 4 τκ=42100 3.10.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΑΠΑΓΩΓΗ

ΑΠΑΓΩΓΗ

Προσφάτως τα ΜΜΕ ἀσχολοῦνται με την ἀπαγωγήν ἐπιχειρηματίου .Τό ἐπιχειρησιακόν τμῆμα δεν μᾶς ἐνδιαφέρει , τότε διατί ἀσχολούμεθα ; ὡς ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες διερωτώμεθα δια τα κάτωθι :

1ον .θεωροῦμεν ὅτι ἕξη μῆνες ( πέντε μῆνες ἕξη ἀδράχτια ) , δια την ἀνεύρεσιν τοῦ ἀπαχθέντος εἶναι ὑπερβολικοί και ἐνυπάρχει σπατάλη ἐργατικῶν ὡρῶν και χρημάτων .

2ον .ὁ ἀπαχθείς εὑρίσκετο 4 km ἀπό την πόλιν του πλησίον ἐθνικοῦ δρόμου , ἄνθρωποι ἔμπαιναν στο χῶρο για δουλειές.

3ον .οἱ ἀπαγωγεῖς δεν διαθέτουν συνήθως μάγειρα , μαγείρισσα, σέφ δια τον ἀπαχθέντα , στην περίπτωση που μελετοῦμε ἔπαιρναν φαγητό ἀπο κέτερινγκ, σουβλάκια και πιθανόν να τοῦ ἔστελναν οἱ δικοί του τα ἀγαπημένα του φαγητά σε τάπερ , χωρίς φυσικά να γνωρίζουν το τοπογραφικόν σημεῖον ἀσχέτως ἄν τα φαγιά τρώγονταν ζεστά .

4ον .παρότι στις φωτογραφίες φαίνεται ὑγιής , φράπα ἐκ τῆς ταλαιπωρείας , πιθανόν λόγω τοῦ ὅτι βιολογικά εἶχεν ὑπερβεῖ τον ἥμισυ αἰῶνα σε ἕξη μῆνες κάποιος πονόδοντος, κάποιο προκάρδιον ἄλγος, κάποια δυσουρικά ἐνχλήματα εἶναι πιθανόν να ἐπισυνέβησαν .

5ον .κατά το χρονικόν διάστημα τῆς ἀπαγωγῆς βάσει νόμου μειοῦται μέχρις ἐξαλείψεως ὁ φόρος εἰσοδήματος τοῦ ἀπαχθέντος ἐκτός ἄν βρεθοῦν ὑπογεγραμμένα ἐπιχειρηματικά χαρτιά .

Συμπερασματικῶς βραβεῖον σκηνοθεσίας πρέπει να δωθεῖ και στον σκηνοθέτη πού ἔδεσε το ποδάρι τοῦ ἀπαχθέντος με ἁλυσίδα και τον τοποθέτησε χαμαί , στρωματσάδα ἐπί σκληρᾶς χωματοστρωμνῆς .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 3.10.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Πρίν λίγες μέρες πῆγα να ἀποχαιρετήσω δύο νέα παιδιά περί τα 25 χρόνων με πτυχία τα ὁποῖα ἔκαναν πολιτικό γάμο και ἑτοιμάζονταν να φύγουν για τίς κρεαταγορές τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης .Τούς ρώτησα γιατί φεύγουν και πῆρα την κατάλληλη ἀπάντηση ὅσο πικρή κι ἄν ἦταν , τους ρώτησα ἄν πῆγαν στο ὑπουργεῖο μετανάστευσης, διότι ἤξερα ὅτι ὑπάρχει τέτοιο ὑπουργεῖο και σίγουρα ἐπιμελεῖται διαρκῶς σχεδίων δια την ἀνάσχεσιν τοῦ μεταναστευτικοῦ ρεύματος, μοῦ ἀπήντησαν εὐγενικά ὅτι δεν ὑπάρχει τοιοῦτον ὑπουργεῖον, ὅτι δούλεψαν τα δύο τελευταῖα χρόνια και δεν κατάφεραν τίποτε ἡ φυγή πρό τῆς πενίας εἶναι ἡ μόνη λύσις , εὐτυχῶς θα πάνε σε συγγενικά πρόσωπα .

Συμπέρασμα :ὁ ψευτοαριστερός κυβερνητικός σχηματισμός ἐπειδή το μυαλό του , αὐτό πού διαθέτει ,το κατηνάλωνε δια τον διορισμόν εἰς τόν δημόσιον τομέαν ὅπου ἄραζε ἡδονικά και φιλάρεσκα εἰρωνευόμενος πάντα ἐργαζόμενον ἐπαγγελματίαν με τους γνωστούς χαρακτηρισμούς ,

καθίσταται συνεχῶς βέβαιον ὅτι λειτουργεῖ δίκην συμμορίας ἐξ ὑποσιτισμοῦ μακροχρονίου διό και εἶναι ἐπικινδυνοδεστέρα τῆς ψευτοδεξιᾶς μαφίας .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 2.10.2017 μ.Χ.

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε