ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΩΡ Β΄

ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΩΡ Β΄

Ο ΜΕΓΑΣ 634-562 Π.Χ.

Ὑπῆρξεν βασιλεύς τῆς Βαβυλῶνος , συνέχισε την πολιτικήν τοῦ πατρός του και εἶχε ἱκανότητες στρατιωτικές και διπλωματικές , ὑπέταξεν την Φοινίκην καί το βασίλειον τοῦ Ἰούδα, πολιόρκησε δύο φορές την Ἱερουσαλήμ το 597π.χ. και το 586 π.χ., τη δεύτερη φορά την κατέστρεψεν ὀλοσχερῶς καίγοντας και τον ναόν τοῦ Σολομῶντος ἐξορίζοντας στη Βαβυλῶνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ . Τα χρόνια τῆς βασιλείας του ἀποτελοῦν την λαμπρότερη περίοδο σε ὅλη την ἱστορία τῆς Βαβυλωνιακῆς αὐτοκρατορίας .

Διά δευτέραν φοράν ἡ Ἰερουσαλήμ ἰσοπεδώθη κατά τον Πρῶτον Ρωμαιο-Ιουδαϊκόν πόλεμον 66-73 μ.Χ.

Ὁ Αὐτοκράτορας Ἀδριανός το 132-135 μ.Χ. κατέπνιξεν την ἐπανάστασιν τῶν Ἰουδαίων, κατά τον ἱστορικόν Δίωνα Κάσσιον 580.000 Ἰουδαῖοι ἐφονεύθησαν 50 ὀχυρωματικές πόλεις κατεστράφησαν και 985 χωριά ἐπίσης κατεστράφησαν ὁλοσχερῶς .Ὁ Ρωμαῖος Αὐτοκράτωρ Ἀδριανός ἀποπειράθηκε να ξεριζώσει τον Ἰουδαϊσμόν τον ὁποῖον ἔβλεπεν ὡς αἰτίαν συνεχῶν ἐπαναστάσεων ( ὁποιοσδήποτε ἱστορικός συνειρμός θεωρεῖται ἀπαράδεκτος ) , ἀφήρεσεν το ὄνομα Ἰουδαία ἀπο τον χάρτην καί τον ἀντικατέστησεν με το Συρία Παλαιστίνα , μείωσεν την δουλείαν, ἐξανθρώπισεν τον νομικόν κώδικα και ἀπηγόρευσεν τα βασανιστήρια .

Στους ἑπόμενους καιρούς κατεστράφη ὑπο τῶν Μακεδόνων , τῶν Σελευκιδῶν , τῶν Πτολεμαίων , τῶν Σταυροφόρων, τῶν Ὀθωμανῶν και ἄλλων κατακτητῶν .Κατέστη το κέντρον τριῶν πανίσχυρων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν ,Ἰουδαϊσμοῦ, Μωαμεθανισμοῦ , Χριστιανισμοῦ , τοῦ κλίματος τῆς ἀγάπης που ἐπικρατεῖ σε αὐτην την πόλιν ἰδέαν τινά λαμβάνομεν κατά τάς ἑορτάς τοῦ Πάσχα ὅτε τηλεοπτικά συνεργεῖα μεταβαίνουν ἐξ Ἑλλάδος εἰς την Ἰερουσαλήμ δια να ἀπεικονίσουν σκηνές ἀπείρου θρησκευτικοῦ κάλλους μεταξύ τῶν διεκδικητῶν ὀλίγων θρησκευτικῶν τετραγωνικῶν ἑκατοστῶν .

Ταῦτα τα εἰρηνικά μέχρις ὅτου το ἔτος 2017 μ.Χ. ὁ Αὐτοκράτωρ Πλανητάρχιους ὁ Μέγας Τράμπ, ἀπεφάσισεν ὅτι πρωτεύουσα εἶναι ἡ Ἰερουσαλήμ .Προφανῶς ὁ Μέγας Τράμπ δεν εἶχεν ὑπ’ὄψιν του κάποιον Φ. Νίτσε : << ὅσο ἡ μειώνεται ἡ κυριαρχία τῶν θρησκειῶν καί ὅλων τῶν εἰδῶν νάρκωσης, τόσο σοβαρότερα ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄνθρωποι την πραγματικήν ἐξάλειψιν τῆς κακοτυχίας ( πόλεμοι κ.λ.π.) .

Τελειώνουμε με ἕνα ποίημα ἐκ τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας τοῦ Ἀδριανοῦ .Animula, vagula, blandula

Μικρή ψυχή ,περιπλανώμενη και γητεύτρα

Φιλοξενούμενη και σύντροφε τοῦ σώματος

Που σύντομα θα ἀναχωρήσεις για τόπους σκοτεινούς

Παγωμένους και ὀμιχλώδεις

Ἕνα τέλος σε ὅλα σου τα ἀστεῖα .

Με το λίαν γνωστόν << ἀγιάμ πάλι σε πόλεμο θα μᾶς βάλλουν οἱ τρισκατάρατοι >> οὐδόλως συμφωνοῦμε .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 16.12.2017 μ.Χ.

Advertisements
Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

Στελέχη τοῦ face book δηλώνουν ὅτι τα social media :διαβρώνουν τα βασικά θεμέλια τοῦ τρόπου συμπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων καί ὅτι αἰσθάνονται ἐνοχήν δια την δημιουργίαν ἐργαλείων που διαλύουν τον κοινωνικον ἱστόν , το ἄτομον ἀναισθητοποιεῖται και ἀποκόβεται ἀπό τον κόσμο που ζεῖ πραγματικά .

Ὁ κονωνικός ἱστός ἁπαρτίζεται ἀπό μια ὁμάδα ἀνθρώπων ἡ ὁποία προσπαθεῖ να ἐπιβιώσει και να προοδεύσει συμβιώνοντας ἁρμονικά.Τήν διαταραχήν τῆς ἁρμονικῆς λειτουργίας τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ ἐπηρεάζουν διάφοροι παράγοντες ὅπως :

1ον .φυσικές καταστροφές, λοιμοί, σεισμοί , καταποντισμοί .

2ον .πόλεμοι, ἡ συνηθέστερη αἰτία, ὁ χρόνος που ἀπαιτεῖται για την ἀνασυγκρότηση παρατεταμένος .

3ον .κακοδιοίκηση , ἡ βασικώτερη αἰτία καταστροφῆς τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ στην Ἑλλάδα μεταπολεμικῶς , ἡ κακοδιοίκηση ἔδιωξε ἑκατομμύρια μετανάστες, ἡ μεγαλύτερη μαζική μετακίνηση πληθυσμῶν,τους ἔστειλε στην Κεντρική Εὐρώπη,Καναδά , Αὐστραλία .

4ον .ἡ μαζική και παρατεταμένη ἀνεργία συνεχίζει να διαλύει τον κοινωνικόν ἱστόν τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖται ὅτι μαζί με την μαζικήν μετανάστευσιν ἐπιστημόνων και την συστηματικήν ἀπαιδείαν συναποτελοῦν τους τρεῖς ἄξονες πού κατασκεύασαν οἱ μεταπολεμικές κυβερνήσεις δια την χρονίαν διάλυσιν τοῦ ἑλλαδικοῦ ὑπάρχειν,δημιουργεῖν , γίγνεσθαι, τουτέστιν την ὁριστικήν ἐξαφάνησιν τῶν ἑλλήνων ἐκ τοῦ ἱστορικοῦ χάρτου .

5ον .τα social media ἁπλῶς καταγράφουν αὐτές τις καταστάσεις και ἐνίοτε ἀποκαλύπτουν νοσηρά φαινόμενα τα ὁποῖα ὀφείλονται εἰς τα προηγούμενα σαν δευτερογενεῖς και τριτογενεῖς ἐπιπτώσεις στον ἤδη πάσχοντα κοινωνικόν ἱστόν .

Ἡ διάδοσις τῶν παντός εἴδους ναρκωτικῶν οὐσιῶν, ἡ ὁμαδική νομισματική δηλητηρίασις τῶν πληθυσμῶν, ἡ τεχνόεσσα ἀμορφωσία εἶναι μερικές μόνον ἐνδεικτικές παρεμβάσεις στην ποιότητα ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητος ἀποτέλεσμα και τῶν διεφθαρμένων διακρατικῶν συμφωνιῶν .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 13.12.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΩΣΜΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΩΣΜΩΣΗ

ὤσμωση=ἀλληλεπίδραση

Κατά τις προσεχεῖς μέρες ἀφίχθη στην Ἑλλάδα ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ἐρντογάν και ἄρχισαν ἀμέσως οἱ συνομιλίες με τον πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος με θέμα << ἡ Ἑλληνοτουρκική ὤσμωση >> . Ἐν συντομίᾳ κατεγράφησαν τα κάτωθι :

1ον .γιατί δεν ἔβαλες γραβάτα ; δεν σοῦ εἶπα ὅταν μιλᾶς μαζί μου να φορᾶς γραβάτα , μοιάζεις με τουρκόγυφτο και τράγο δίχως κυπρί .

2ον .συναπεφασίσθη ἡ σταδιακή χαλάρωση ἕως πλήρους καταργήσεως τῶν ἑλληνοτουρκικῶν συνόρων ,τα σύνορα δεν λύνουν προβλήματα ἀλλά δημιουργοῦν προβλήματα γιατί αὐτός κατά βάθος εἶναι και ὁ σχεδιασμός τους .

3ον .ἀπελευθεροῦται το ἐμπόριον , ὁ τουρισμός , οἱ ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες , τίθεται σε ἐφαρμογή το σχέδιον ἐφαρμογῆς κοινοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ ἀλλά και Βαλκανικοῦ νομίσματος για την περίπτωση τῆς ἐπικείμενης καταρρεύσεως τοῦ εὐρώ.

4ον .εἰς τα σχολεῖα τῆς Θράκης και τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου ὡς και τῶν Μικρασιατικῶν παραλίων διδάσκεται και το μάθημα τῆς σύγχρονης ἑλληνοτουρκικῆς γλώσσας, ἔργον πανεύκολον διά τους ἑκατέρωθεν λαλίστατους γλωσσολόγους , γνωστοῦ ὄντος ὅτι το 40% τῶν λέξεων ἔχουν κοινήν ρίζαν και τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος ὅτι  700 χρόνια συνυπάρξεως   Βυζαντινο-Οθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας δεν εἶναι ἀμελητέα χρονική διάρκεια .

5ον .τό μάθημα τῆς ἱστορίας ξαναγράφεται, το μάθημα τῆς θρησκειολογίας ξαναγράφεται , κάθε χόντζας στο τζαμί και κάθε ἱερωμένος στην ἐκκλησία.

6ον .σχεδιάζονται και ἄρχισαν να πραγματοποιοῦνται ἀπό τήν ἑπομένην ἔργα τά ὁποῖα θα συμβάλουν εἰς την πρόοδον τοῦ ἐμπορίου , τοῦ τουρισμοῦ , τῶν πολιτισμικῶν ὠσμώσεων ὡς ἐπιπαραδείγματι ἡ σύνδεση Σμύρνης-Βόλου με σύγχρονα μέσα ναυσιπλοϊας, ἡ κατασκευή σιδηροδρομικῆς γραμμῆς Βόλου –Ἠγουμενίτσας-Δυρραχίου και ἄλλα ἔργα δομικῆς λειτουργίας με την βοήθειαν τῶν Τούρκων μηχανικῶν οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπιστημονικῶς πληρεστέραν γνῶσιν τοῦ ἀντικειμένου .

7ον .φεύγοντας ὁ Τοῦρκος πρόεδρος πέρασε και ἀπό την Θράκην και χαιρέτισε ὅλους τους κατοίκους της και μεταξύ αὐτῶν και τους ἀπό 500 και πλέον ἐτῶν Τούρκους κατοίκους της , ἀπό τα λαλίστατα ἑλληνικά μέσα παραπληροφόρησης δεν ἀναφέρθηκαν οἱ ὅροι μειονότης , μειονοτικός ,θρησκευτικοί χαρακτηρισμοί διάφοροι διότι εἶχαν ἐμπεδώσει το μάθημα ὅτι οἱ ἀνωτέρω ὅροι εἶναι προσβλητικοί , δεν ἀποδίδουν την πραγματικότητα και τελικῶς δεν μπορεῖς να χαρακτηρίζεις κάποιον μειονότητα που κατοικεῖ στην πατρίδα του 500 χρόνια , εἴμαστε ἄνθρωποι ἁπλῶς ἄνθρωποι με δικαιώματα και ὑποχρεώσεις .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 2.12.2017 μ.Χ.

 

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΣΤΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΣΤΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

 

Ἡ συνεννόηση με το γραφεῖο τῶν Ἀθηνῶν ἦτο σαφής , θα εἶστε στη στάση κολυμβητήριο στις 5 μ.μ. περνάει το λεωφορεῖο για Εὐρώπη να δώσετε το δέμα .

Ἡ στάση ἔγραφεν:ΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΤΑ ,ΠΡΕΒΕΖΑ,ΚΕΡΚΥΡΑ,EUROPEA,ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Φθάνω ἐγκαίρως και περιμένω ,ψάχνω να βρῶ στέγαστρο στάσεων για βροχή , ἥλιο , χιόνι, ὄχι τίποτε ἀκριβό, να ἕναν τσίγγο καφετί για σκεπή , μερικά σίδερα ὀριζοντίως και καθέτως και μια σανίδα για να κάθωνται ὅσοι περιμένουν να ταξιδέψουν ἤ να στείλουν κάτι στους δικούς τους .

Ἔρχεται το ὄχημα παραδίδω το δέμα, πληρώνω 30 ευρω ἄνευ ἀποδείξεως, ἄν θέλεις ἀπόδειξη θα την πάρεις ἀπό τα κεντρικά τηλ.=210 5228032 και μένω πάλι να ψάχνω ποῦ εἶναι το στέγαστρο το ὁποῖον κάποιος εἶναι ἁρμόδιος , ὑπεύθυνος και κάποιος τον ἐλέγχει γιατί δεν το τοποθέτησε .

Ἐρευνώντας το θέμα με το δικαίωμα τοῦ ἀγρίως φορολογούμενου ἕλληνος διαπίστωσα ὅτι ἡ πινακίδα ἔγραφεν ( δες και φωτο ) ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ , πάλι πέφτω πάνω στο δήμαρχο,ἤδη μόλις ἔχω πληρώσει 650 ευρώ για ἀντιπλημμυρικά ἔργα και ἀπό ὄτι ἐνθυμοῦμαι 850 ευρώ πέρυσι ἄν ἀναλάβω και την κατασκευήν τοῦ στέγαστρου τότε μονίμως πρέπει να πληρώνω τα οἰκονομικά γαμσιάτικα τῶν δημαρχαίων .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος. Τρίκαλα 25.11.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ

Διαβάζουμε στον τῦπο ὅτι στο hot spot ( καταυλισμό) τῶν Θερμοπυλῶν ἔγινε συμπλοκή μεταξύ τῶν προσφύγων με στειλιάρια , σπασμένα τζάμια καί γενικά ὅποιο ἀντικείμενο μποροῦσε να προξενήσει ζημιά στον ἀντίπαλο .

Ἡ Ἑλλάδα δεν εἶναι ἄπειρος ἀπο τέτοιες ἐνδοπροσφυγικές συγκρούσεις, κατά την διάρκειαν τοῦ μεσοπολέμου τό τοξικόν χάσμα μεταξύ προσφύγων και γηγενῶν κυριάρχησε στην κοινωνία και στη πολιτική ζωή τοῦ τόπου .Τό χάσμα διευρύνεται και συντηρεῖται ἀπο την κοινωνική ἀπομόνωση τῶν προσφύγων σε χωριστές γειτονιές, συνοικισμούς και χωριά . Φορτίζεται ἐκρηκτικά ἀπο τον ἄγριο οἰκονομικό ἀνταγωνισμό προσφύγων και γηγενῶν στην ἀγορά ἐργασίας, στις ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες, δηλητηριάζεται ἀπο τις πολιτικές συγκρούσεις ἀφοῦ οἱ πρόσφυγες εἶναι ἐκεῖνοι που ἐξασφαλίζουν την

ἐκλογική ἐπικράτηση τοῦ Βενιζελισμοῦ .Στίς 5 Νοεμβρίου 1924 ἀναφέρεται ἡ αἱματηρή σύγκρουση τῶν γηγενῶν τοῦ Κιούπκιοϊ κατά τῶν προσφύγων τῆς Νέας Μπάφρας στο Νομό Σερρῶν .Ἀνάλογες συγκρούσεις συνέβησαν και στο Μενίδι Ἀττικῆς και την Νέα Ἰωνία Βόλου .Ἀλλά γιατί ἀσχολούμαστε με το προσφυγικόν; Διότι το προσφυγικόν ἔχει ρίζες ἀνεξερεύνητες και δύναται να μεταβάλλει τον ροῦν τῆς ἐξέλιξης ἑνός τόπου, ἰδωμένος ὡς ξένος ὁ πρόσφυγας ἐνέπνεε τότε αἰσθήματα φόβου ,μίσους και ἀπέχθειας .Οἱ συγκρούσεις μεταξύ προσφύγων ἀλλά και μεταξύ γηγενῶν και προσφύγων δεν ὀφείλονται μόνον σε θρησκευτικούς , πολιτικούς και οἰκονομικούς παράγοντες ἀλλά και ψυχολογικούς, ἡ ἀπώθηση που προκαλεῖ ἡ θέα τῆς ἐξαθλίωσης , ὁ ἐνδόμυχος τρόμος ὅτι θα μποροῦσες καί ἐσύ να βρεθεῖς στην ἴδια θέση, ὁ ἐξορκισμός ἑνός τέτοιου φαινομένου .Τό 1974 μια ἐξαιρετικά διαφωτιστική και ἀναλυτική ἔρευνα στην Κύπρο διαπίστωσε ὅτι ἡ μεγάλη πλειονότητα τῶν προσφύγων ( σχεδόν 70% ) πίστευαν ὅτι ἦσαν ἀνεπιθύμητοι ἀπο τους ἄλλους ἑλληνοκυπρίους που τους ἔβλεπαν << σαν ἀνθρώπους που δεν ὑπῆρξαν ποτέ ἄνθρωποι, οὔτε ἔζησαν σαν ἄνθρωποι >> .

Συμπερασματικά ὁ χειρισμός τῶν προσφυγικῶν προβλημάτων ἐκ μέρους τῶν κυβερνήσεων, τῶν πολιτικῶν κομμάτων και τῆς κοινωνίας ἀπαιτεῖ βαθεῖαν γνῶσιν τῶν ἰδιοτήτων τοῦ ρευστοῦ προσφυγικοῦ φορτίου και ἡ συνδρομή ὅλων θα πρέπει να διαρκεῖ εἰς βάθος χρόνου πολλῶν δεκαετιῶν.

Το 1970 βρέθηκα στο Νέο Ἰκόνιο κοντά στα Φάρσαλα , φορτώσαμε ἄχυρα για τα ὀρεινά, ὁ ἰδιοκτήτης τῶν χωραφιῶν κατήγετο ἀπο την περιοχή μας, ὅταν τελείωσαν οἱ ντόπιοι ἐργάτες τις δουλειές, ἀπόγονοι προσφύγων, τους ἀπεκάλεσε και ζῶα .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 23.11.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΑΤΙΜΩΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΤΙΜΩΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

Μετά ἀπό κάθε καταστροφή σεισμοί, φωτιές, πλημμύρες κ.λ.π. ἐξαγγέλονται , διαγγέλονται και παραγγέλλονται ὑπο τῶν κυβερνήσεων ἔργα πνοῆς, ἀντικαταστάσεως τῶν καταστραφέντων, πλήν βεβαίως ἀναστάσεως τῶν φονευθέντων και ἔργα ἀσφαλοῦς διαβιώσεως τῶν ἑπόμενων γενεῶν .Ἐπιπαραδείγματι ἐνθυμοῦμαι ὅτι το 1978 ἔπεσε μια βροχή εἰς το λεκανοπέδιον Ἀττικῆς και πνίγηκαν 83 ἄτομα μέσα σε λίγα λεπτά , ἤμουν ἐφημερία στο νοσοκομεῖο και περίμενα τον ἀντικαταστάτη μου , αὐτός ἀργοῦσε και ἀνησυχία ἐπικρατοῦσε στο τμῆμα, κάποια στιγμή ἐμφανίστηκε βρεγμένος μέχρι το κόκκαλο πριν τον ρωτήσουμε μας εἶπε :φταίει το κράτος , με παρέσυρε το νερό μαζί με τον σκαραβαῖο και σταμάτησε σε ἕνα στύλο τῆς ΔΕΗ ( πόσο χρήσιμοι εἶναι οι στύλοι μέχρι κηδειόχαρτα κολλάμε και δεν πληρώνουμε ) , ἀνέβηκα στο στύλο και μετά ἀπο λίγα λεπτά πέσαν τα νερά κατέβηκα και ἦρθα , συγνώμη για την καθυστέρηση .Ἡ τότε κυβέρνηση ἐξήγγειλεν μέτρα και οἱ ἑπόμενες μέχρι σήμερα ἔριξαν τόσο τσιμέντο που δεν ἄφησαν ἀνοικτό οὔτε ρέμα οὔτε ποτάμι ( το χωριό στον κάμπο κάτου, με τις κιθάρες του πηγές, τα ρέματά του ( Ἀλ. Πάλλης) ἄσχετον .Ἅπασα ἡ ἑλληνική ἐπικράτεια ἔκτοτε κατεκλύσθη ὑπό ΚΥΑ ( κοινῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων) οἱ ὁποῖες κάλυψαν πλήρως ὅλα τα πιθανά μελλοντικά προβλήματα , δια τους ἱστορικούς δυσεξήγητον παραμένει το ἐρώτημα πῶς ἐντός βραχέος χρονικοῦ διαστήματος μετά ἀπό συνήθη βροχήν 59 χιλιοστῶν κατά τον μετεωρολόγον κατεστράφησαν ἡ Σαμοθράκη, ἡ Σύμη και τμῆμα τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς .Προφανῶς για μᾶς πού δεν εἴμεθα ἱστορικοί ἀλλά ἁπλοί ,ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες , τίποτε δεν ἐφηρμόσθη ἐν τῇ πράξει πλήν κάποιων κακοτεχνιῶν ὅπως ἐπιπαραδείγματι ἡ κατασκευή τοῦ ἐπιχώματος εἰς το χωρίον Ἁρματωλικόν, πρίν δέκα χρόνια ἀξίας ἑκατομμυρίων εὐρώ,ἐπρόκειτο περί ἔργου δια την προστασίαν τοῦ χωριοῦ ἀπό τις πιθανές κατολισθίσεις ἕνεκεν τῆς πιθανῆς λειτουργίας τοῦ φράγματος Μεσοχώρας .Τό ἐπίχωμα μετά μίαν νεροποντήν κατέρρευσεν και τα μπάζα ἐπέστρεψαν στο ποτάμι , τά χρήματα ὅμως δεν ἐπέστρεψαν ποτέ στο ταμεῖον τῶν ἀγρίως φορολογουμένων ἑλλήνων οὔτε ἐπεβλήθη τιμωρία τις εἰς τους ὑπευθύνους τῆς ΔΕΗ, τοῦ ΚΕΨΕ Μουζακίου, το ὑπουργεῖον ἔργων δομικῶν και γενικῆς ἀνασυγκροτήσεως , τον πρόεδρον και το κοινοτικόν συμβούλιον τῆς Δ.Κ.Ν ( διευρυμένης κοινότητος Νεράϊδας ) λόγω προφανῶς ἐντάξεως τῶν εὐθυνῶν εἰς τον νόμον περί διαρκοῦς ἀσυλίας τῶν ἐμπλεκομένων σε δημόσια ἔργα .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 16.11.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

ὁ γάμος ἀνά τους αἰῶνες ἀποδείχτηκε μια καταστροφική σχέση ἀνάμεσα στη νόμιμη σύζευξη ἄνδρα –γυναίκας,θρησκευτικός ἤ πολιτικός και τελευταίως και άνάμεσα σε ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου.

Δεν ἐπιλύει προβλήματα ἀντιθέτως δημιουργεῖ τεράστια προβλήματα ὀξέα και χρόνια τά ὁποῖα καθιστοῦν την ποιότητα ζωῆς τῶν συζύγων και τῶν παιδιῶν τους δύσκολον .

Ἀναφέρομεν μερικά .

1ον .οἰκονομικά προβλήματα.

2ον . νομικά προβλήματα δια τα ὁποῖα οὐδείς φορέας τοῦ κράτους ἤ τῶν θρησκειῶν ἐνδιαφέρεται να τους ἐνημερώσει τι τους περιμένει μόνον ἀπό νομικῆς ἀπόψεως.

3ον .ψυχοπαθολογικά προβλήματα , ἀσαφής ὅρος εἰς τον ὁποῖον συμπεριλαμβάνονται κυρίως ὅλες οἱ μορφές τοῦ καρκίνου,ἀποτελεῖ βασικόν παράγοντα καρκινογεννέσεως τον ὁποῖον ἀποφεύγουν να ἀναφέρουν ὅλες οἱ ψευτοεπιστημονικές στατικές .

4ον .τινές προβάλλουν ὡς θετικόν τοῦ γάμου τον πολλαπλασιασμόν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους δηλαδή την παραγωγήν ὠμοῦ κρέατος δια τον στρατόν , πόλεμοι , πλιάτσικο θρησκευτικό και γεωπολιτικο , γεωοικονομικό, ὅρα και τρέχουσα πορεία στη μέση ἀνατολή, σύγκρουση θρησκειῶν δια την ἀπόκτησιν βασικά πετρελαϊκῶν ἀγαθῶν .

5ον .τεράστια τα κέρδη τῶν ἑταιρειῶν αἱ ὁποῖαι ἐπενδύουν πάνω σε μια συνεύρεση δύο ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων, φάρμακα, σιλικόνες,ἐπεμβάσεις,τσαρλατάνοι, ἐκδηλώσεις, γάμοι τρικούβερτοι με δανεικά , ἔπιπλα ἄχρηστα κ.λ.π.

Συνελόντι οὕτως εἰπεῖν παιδί με βότανα, γαμπρός με μάγια και γάμος δίχως μακροχρόνια ἐκπαίδευση δεν γίνεται δια τοῦτο οἱ κυβερνήσεις να ἀσχοληθοῦν με μεταρρυθμίσεις πού ἀφοροῦν την ποιότητα ζωῆς ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 14.11.2017 μ.Χ.

 

 

 

 

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε