ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διατί διαμαρτύρονται δια τα διαδραματισθέντα εἰς το γήπεδον ; ὁ Ἰβάν ποῖον ἀδίκημα διέπραξεν ; ἀκολούθησε τά ἴχνη τοῦ πρώτου διδάξαντος ἐξ Ἀνατολικῆς Γερμανίας << Ρόκου >>, τοῦ ἐξ Ἀμερικῆς Κοσκωτά και ἄλλων εὐεργετῶν τοῦ ποδοσφαίρου και τῶν πολιτικῶν, ἐξυπακούεται ὅτι οἱ ποδοσφαιριστές ἐλάμβανον κάτι ψιλά νομίσματα,τέλος ἡ ἐξέταση και ἀνάλυση τοῦ τηλεοπτικοῦ μπιστολίου ἔδειξεν ὅτι ἦτο ἐκ πλαστικοῦ παιδικόν ἄθυρμα .Τό πρωτάθλημα ὡς ἐκ τούτου συνεχίζεται.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 13.3.2018 μ.Χ.

Advertisements
Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

Η ΠΑΓΙΔΑ

Η ΠΑΓΙΔΑ

Παγίδα=συσκευή ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται στη σύλληψη ζώων, πτηνῶν , ἰχθύων και ἐνίοτε ἀνθρώπων .

Ὁμηρεία=ἀδιέξοδος κατάστασις.

Αἰχμαλωσία =ἡ κατάστασις κατά την ὁποίαν κάποιος στερεῖται τῆς ἐλευθερίας του κυρίως κατά την διάρκειαν πολέμου .

Τά ἀνωτέρω ἀναφέρονται ὡς ἔχοντα κάποιαν σχέσιν με το πρόσφατον ἐπεισόδιον τῶν συνόρων .Ἐπειδή οἱ ἀνωτέρω ὅροι δεν ἱκανοποιοῦν τον κοινόν νοῦν ,δεν ἑρμηνεύουν τα διαδραματισθέντα και το βασικώτερον δεν ἀπαντήθηκε πρός τους ἀγρίως φορολογούμενους ἕλληνες, νόμιμον δικαίωμα ἔχοντες ,ἀπό τον διοικητήν τοῦ τάγματος τοῦ ἔχοντος την ἀποκλειστικήν εὐθύνην δια το τι συνέβη εἰς την περιοχήν τῆς στρατιωτικῆς ζώνης εὐθύνης του εἴτε ἀπό κακοδιοίκησιν εἴτε ἀπό ἄνωθεν ἐντολές παραπλανητικές , ( ἡ τιμωρία περιλαμβάνει και την αὐτόβουλον αὐτοκτονίαν ἐφ’ὅσον ἀναγνωρίσει ὅτι ἐπλανήθη ) οἱ ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες ἰσχυρίζονται ὅτι συνέβη ἄλλο τι , το ὁποῖον << ἄλλο τι >> παραπέμπει εἰς την παγίδευσιν, δια μίαν εἰσέτι φοράν εἰς την ἱστορίαν, τῶν στρατιωτικῶν εἰς τάς παγίδας τῶν πολιτικῶν.

Καλοῦνται οἱ στρατιωτικοί να βγάλουν το φίδι ἀπο την τρύπα , τα κάστανα ἀπο τη φωτιά και οἱ ἕλληνες να παράξουν ὠμόν κρέας εἰς την πυράν τῶν πολεμικῶν βιομηχανιῶν βεβαίως ὠμόν κρέας θα δώσουν ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι δια να διατηρηθεῖ ἡ ἰσορροπία τοῦ κρεωπωλείου .

Ἡ ἀνωτέρω κατάστασις θα εἶχεν ἀποφευχθεῖ ἐφ’ὅσον ἐδῶ και πολλά χρόνια ἡ βουλή τῶν ἑλλήνων και οὐχί ἡ τῶν ἠλιθίων προέβαινεν εἰς τας ἀπαραιτήτους νομοθετικάς μεταρρυθμίσεις περί τῆς συγχρόνου λειτουργίας τοῦ στρατεύματος γνωστοῦ ὄντος ὅτι μεταρρυθμίσεις ἐν τῷ στρατεύματι ἔχουν να γίνουν ἀπο την ἐποχήν τῆς Βαυαροκρατίας ἐποχή κατά την ὁποίαν ἐτέθησαν ὑπό τῶν Βαυαρῶν οἱ βάσεις λειτουργίας συγχρόνου στρατοῦ , χωροφυλακῆς , παιδείας , ὑγείας , δημοσίων ἔργων κ.λ.π. πράγμα το ὁποῖον ἀμφισβητεῖται ὑπό τῶν κομματικῶν ἱστορικῶν ἐνῶ τινές ἰσχυρίζονται ὅτι ἀπουσία τῶν Βαυαρῶν θα εὑρισκόμεθα εἰς την ἐποχήν τῶν ἐριφιοκλόπων και ὀρνιθοκλόπων , τα τρέχοντα γεγονότα τείνουν να τους δικαιώσουν καθότι εἰς την περιοχήν μας σημειοῦνται κρούσματα ὀρνιθοκλοπίας και σφαγῆς μόσχων σιτευτῶν εἰς τους σταύλους ἐγκαταλείπουν δε εἰς τους ἰδιοκτῆτας την δοράν, το τομάρι και αὐτοί λαμβάνουν το κρέας, δεν ἀναφέρεται ἡ τύχη τῶν μοσχαροκεφαλῶν,προφανῶς τα ἀνωτέρω ξυμβάματα ὀφείλονται εἰς τήν παρατεταμένην ἄνευ τέρματος χρεωκοπείαν και ἐπιχειροῦνται ἀπό γύφτους και ἀνυπότακτα λαθρομεταναστευτικά στοιχεῖα παντελῶς ἐξαιρουμένων τῶν ἀκραιφνῶν ἑλλήνων .

Ἐνῶ ταῦτα ἐγράφομεν ἀκούω φωνές παιδικοῦ παιχνιδιοῦ και τραγουδιοῦ, τυγχάνει βλέπεις Μάρτιος και ἡ ἄφιξις τοῦ πελεκάνου και τῆς χελιδῶνος πλησιάζει, ὁ ἥλιος ὁ ἐαρινός θωπεύει τις παιδικές φωνοῦλες :γαίο φραξέο /σᾶς δίνουμε , σᾶς δίνουμε δεκάξη ποδάρια και θέλουμε τρακόσια ἑκατομμύρια εὐρώ            / Sikistim size iki altin kafa veriyoruz altin altin binlerce.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 11.3.2018 μ.Χ.

 

 

 

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σήμερον μετέβην δι’ὤνια , ἀγοραζόμενα τρόφιμα,εἰς πολυκατάστημα , σούπερ –μάρκετ που τα ἔχει ὅλα με την σαφῆ ἐντολήν μεταξύ τῶν ἄλλων να ἀγοράσω και κάπαρη και τουρσί.

Ἀφοῦ ἔψαξα να βρῶ ἑλληνική κάπαρη και τουρσί και με βοήθησαν και δύο πωλητές τελικά πῆρα Xenia , μια ἑλληνική ἑταιρεία .στο σπίτι περιχαρής τους ἐξήγησα ὅτι ὅλα τα προϊόντα εἶναι ἑλληνικά , φιλοξενούμενος συνδαιτημών μοῦ λέγει ἐκτός ἀπό κάπαρη και τουρσί δεν βλέπεις ,γράφει Xenia Made in Turkey.

Τα πράγματα λοιπόν ἔτσι ἔχουν , ἄν ἡ Τουρκία σταματήσει να στέλνει προϊόντα στην Ἑλλάδα θα ψωφήσουμε τῆς πείνας εἶναι μια ὑπερδύναμις στρατιωτική, οἰκονομική και ἐπιστημονική, ἔχει τα καλύτερα πανεπιστήμια , τις πλουσιώτερες βιβλιοθῆκες ,παντοῦ στο ἐξωτερικό διδάσκουν Τοῦρκοι ἐπιστήμονες , ὅλη ἡ χώρα ἀποτελεῖ μια βιβλιοθήκη ἀπειράριθμων ἀρχαιολογικῶν χώρων.

Δεν γράφω ἄλλα γιατί τελείωσε το μελάνι .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 10.3.2018 μ.Χ.

 

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.ΠΙΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.ΠΙΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Εὐθύς ἀμέσως μετά τα κατολισθητικά φαινόμενα στην Πιαλεία ἀπέχουσα περί τα 15 km ἀπό την Πύλη ὁ Δῆμος Πύλης ἀπέστειλεν, ὡς ὤφειλεν, κλιμάκιον ἐπιστημόνων δι’ἐπιτόπιον ἔρευναν.

Μεταξύ τῶν ἄλλων οἱ γεωλόγοι Κολίτσας και Βαλκανιώτης ἐνημέρωσαν τους ἐνδιαφερόμενους πῶς ἡ χρήση δορυφορικῶν εἰκόνων ραντάρ με τη μέθοδο τῶν σταθερῶν σκεδαστῶν ( PS ) ἐπιτρέπει τον ἐντοπισμόν τῶν κατολισθήσεων καί καθιζήσεων που ἐπηρεάζουν τους ὀρεινούς οἰκισμούς του Νομοῦ Τρικάλων που δεν εἶναι ὁρατά με το μάτι καί τη μέτρησή τους με ἀκρίβεια χιλιοστοῦ ἀνα ἔτος .Ὁ ἐντοπισμός αὐτῶν τῶν θέσεων θα ἀποτρέψει μελλοντικές καταστροφικές ἀστοχίες .

Την 2.2.2015 ἐπισυνέβησαν μεγάλα κατολισθητικά φαινόμενα στο Ἁρματωλικό που εἶναι κοινοτικό διαμέρισμα τοῦ Δήμου Πύλης και τα ὁποῖα κατέστησαν ἀφ’ἑνός μεν μη προσβάσιμον ἀφετέρου δε ἀκατοίκητον την οἰκίαν μου .

Ἡ ἀνταπόκρισις τοῦ Δ.Π. ἦταν τέτοια που ἀναγκάσθηκα να στείλλω αἰτήσεις δύο με κούριερ Γενική Ταχυδρομική οἱ ὁποίες και δεν ἐγένοντο ἀποδεκτές με διάφορες γυφτοειδεῖς προφάσεις , τέλος ἀναγκάσθηκα να στείλλω τήν αἴτησιν με δικηγορικό γραφεῖο και δικαστικό ἐπιμελητή και τον μῆνα Μάϊο 2015 ἦλθον κάποιοι που ἐδήλωσαν μηχανικοί τοῦ Δήμου καί ἀπεφάσισαν ἐν τάχει ὅτι ὑπ’εὐθύνη μου μπορῶ να μείνω στο σπίτι .

Ἐκ τῆς ἀνωτέρω συμπεριφορᾶς τοῦ Δ.Π. συνάγεται ὅτι ὁ Δήμαρχος ἀντιμετωπίζει τους δημότες του ὡς ἑξῆς :

1ον . κανονικοί δημότες φίλα προσκείμενοι.

 

2ον .ὀρεινά ἀγριογούρουνα κατάλληλα να πληρώνουν φόρους .

3ον .ἄλλες κατηγορίες .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 1.3.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ἡ ὑπερχείληση τῶν ποταμῶν δεν ὀφείλεται στις πολλές βροχές ἀλλά κυρίως στην καταπάτηση τοῦ ζωτικοῦ χώρου τῶν ποταμῶν ἀπο τον ἄνθρωπο , στένεψαν τα ποτάμια και δεν χωράει το νερό .Ἡ θεραπεία περιλαμβάνει τις κάτωθι ἐνέργειες :

1ον .ἐπιστροφή τοῦ ζωτικοῦ χώρου με νέες μελέτες ἀπο εἰδικούς ἀπο ξένες χῶρες που θα πληρώσουμε διότι σέβονται τα ποτάμια .

2ον . κατασκευή ἀντιπλημμυρικῶν φραγμάτων .

3ον . λιτανείες με περιφορά τῶν ὀστῶν ἁγίων και ἀλλαγή τῶν ὀνομασιῶν τῶν ποταμῶν με ὀνόματα νέων ἁγίων γνωστοῦ ὄντος ὅτι ἀρκετοί ἀπο αὐτούς οἱ ὁποῖοι πνίγηκαν συγκεντρώνουν βαθμολογία ἁγιοποιήσεως .

Πάντα τα ἀνωτέρω ἐγγυᾶται το τεχνικόν γραφεῖον του πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος τυγχάνει και μηχανικός ἄριστος και ἐν παραλλήλῳ με την πολιτικήν θα παρακολουθεῖ και την ἀσφαλῆ κατασκευή τῶν ἔργων .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 23.2.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διά πρώτην φοράν ἐπεσκέφθην το ὑπόγειον τῆς τότε Νομαρχίας Τρικάλων το 1987 καί διαπίστωσα το πανάθλιον τῆς καταστάσεως ἀπο ἄποψιν ρύπων, μικροβιακῶν ἑστιῶν και ἀσταθοῦς στατικότητος κτηρίου .

Σήμερα το 2018 διαβάζομεν εἰς τον τῦπον ὅτι κινεῖται κάποια θεραπευτική διαδικασία .

Ἐπιγραμματικῶς ἡ θεραπεία εἶναι μία :κατεδάφισις τοῦ κτηρίου λόγω παλαιότητος, ἀσταθοῦς στατικότητος και πολλαπλῶν ἑστιῶν ἐν δυνάμει μολυσματικῶν ἀσθενειῶν ἀπο γαστρεντερίτιδες ἕως χολέρας .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 21.2.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΑΠΑΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΠΑΡΟΛΟΓΙΑ

Κόψτε ρε τις παπαρολογίες περί νοβάρτης κ.λ.π. ἐπί μία βδομάδα μας πρήξατε με την ἐπανάληψη πραγμάτων γνωστῶν ἀπό τη δεκαετία τοῦ εξῆντα( αὐτοί οἱ ἐκδρομεῖς τοῦ ἑξῆντα ἔχουν το ποσοστόν εὐθύνης ), ὅπως εἶναι γνωστόν τοῖς πᾶσιν ὅτι οἱ πανίσχυρες πολυεθνικές φαρμακευτικές ἑταιρείες ἀνέκαθεν διατηροῦν πολύ φιλικές σχέσεις ὅλων τῶν ἐπιπέδων ἀπό τοῦ βάθους τοῦ ἑκάστοτε ὑπουργοῦ μέχρι τοῦ ὕψους τοῦ ἀγροτικοῦ γιατροῦ .Ἐπίσης ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ σταματεῖστε να ὑπερασχολεῖστε με το ἀστυνομικόν δελτίον ἔχετε γίνει ρεζίλι τῶν ἀδέσποτων κυνῶν, σταματεῖστε την ἀνορθόγραφον ὀνοματολογίαν και την ἀνύπαρκτον κινδυνολογίαν , ἄν δεν τα καταλαβαίνετε ἐνδέχεται να σᾶς ἐπισκεφτοῦν για ἐπιμόρφωση κάτι παλιόπαιδα ὀνόματι ρουβίκωνες .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 16.2.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε