ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Καθ’ἅπερ ἐνημερωνόμεθα ἐκ τοῦ κβαντικοῦ σταθμοῦ εἰδήσεων, κλιμάκιον ὑπουργῶν και οἰκονομικῶν παραγόντων μεταβαίνει εἰς Πάτρας ἵνα παραστῆ εἰς την κηδείαν τοῦ ἀνέργου ὁ ὁποῖος ἀπεβίωσεν ἐξ Ὀξέως Ἐμφράγματος τοῦ Μυοκαρδίου μόλις ἔφθασεν εἰς χείρας του τό εἰδοποιητήριον πληστηριασμοῦ τοῦ σπιτιοῦ του λόγω χρεῶν προς την τράπεζα .Οἱ ὑπουργοί εἶναι οἱ κάτωθι :

1ον .ὑπουργός ἐπι τῶν οἰκονομικῶν.

2ον .ὑπουργός ἐργασιακοῦ δικαίου .

3ον .ὑπουργός ὑγείας και ἀνεργίας .

4ον .ὁ πρόεδρος τῶν τραπεζῶν Ἑλλάδος .

5ον .ἐκπρόσωπος τοῦ συλλόγου ὄνων και ἡμιόνων ὀρεινῶν τε και πεδινῶν .

Οἱ ἀνωτέρω συνοδεύονται ἀπό ἰσχυράν δύναμιν ὀπλοφόρων προς κατανόησιν πάντων << δια το ποῖος κάνει κουμάντο εἰς αὐτόν τον ἔρημον τον τόπον >> .

Δία τῆς καταθέσεως τῶν στεφάνων ἡ κυβέρνηση καθιστᾶ σαφές προς πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι σέβεται το δίκιο τοῦ ἐργάτη καί τοῦ φορολογούμενου και δεν θα ἐπιτρέψει να κυβερνήσουν με κανέναν τρόπον τους ἕλληνες οἱ τραπεζίτες .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 26.5.2018 μ.Χ.

Advertisements
Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ

Τιμολόγιον εἶναι εἰδική ἀπόδειξη ἡ ὁποία ἔχει θεωρηθεῖ ἀπό την ΔΟΥ και δίδεται στον ἀγοραστή τοῦ ἐμπορεύματος .

Ἐσχάτως και με συνεχῶς αὐξανόμενη συχνότητα μία πασίγνωστη ὁμάδα ἀτόμων γνωστή με την ἐπωνυμίαν Ρουβίκωνες Α.Ε. παρενέβη και ἔρριξε μπογιά μαύρου χρώματος στο κτήριον τοῦ Σ.τ.Ε. Διά τοῦ παρόντος οἱ ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες ἀπαιτοῦν να ἐνημερωθοῦν ἐπί τῶν κάτωθι :

1ον .ἀπό ποῖον κατάστημα οἱ Ρουβίκωνες ἀγόρασαν την μπογιά , ποῖον το ποσόν και φωτοτυπία τοῦ τιμολογίου εἰς την ὁποίαν να φαίνεται το ΑΦΜ ἀμφοτέρων.

2ον .ἡ μη ἔκδοση τιμολογίου συνιστᾶ ἀδίκημα και ἐνδιαφέρει ἄμεσα το ὑπουργεῖον ἐπι τῶν οἰκονομικῶν , διότι ναι μεν εἶναι ἐνδεχόμενον να εἶναι ὑπάλληλοι κάποιου ὑπουργείου, αὐτό ὅμως δεν τους ἀπαλλάσει ἀπο την ὑποχρέωσιν να κόβουν ἀποδείξεις παροχῆς ὑπηρεσιῶν ἐπι παραδείγματι το μαύρισμα ἑνός τοίχου συγκεκριμμένου κτηρίου δυνατόν να θεωρηθεῖ προβολή καλλιτεχνικῶν ἐνστίκτων ἐπί τοῦ τοίχου και να προσκομίζουν ἐπίσης το τιμολόγιον ἀγορᾶς .

3ον .ἡ περίεργος ὀλιγωρία τῶν συναρμοδίων ὑπουργείων να ἐπιβάλλουν φόρους στις δουλειές τῆς ἑταιρείας Ρουβίκωνες Α.Ε. παραπέμπει την ὑπόθεσιν εἰς το πεδίον εὐθύνης τοῦ Π.τ.Δ.εἶναι γνωστόν ἄλλωστε ὅτι ὁ Π.τ.Δ.ὡς πολιτικός και συνταγματολόγος συνέβαλλεν εἰς την δημιουργίαν τοῦ παρόντος κράτους ἡ δέ εὐθύνη του περιορίζεται εἰς την ἀνάθεσιν << διερευνητικῶν ἐντολῶν >> περί τῆς συμπεριφορᾶς τῶν συναρμοδίων ὑπουργείων γνωστοῦ ὄντος βεβαίως ὅτι διά την διαφύλαξιν τοῦ κύρους τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους ἰσχύει ὁ κανόνας << the king can do no wrong >> ταῦτα δια το Ἡνωμένον Βασίλειον, ἐδῶ εἶναι Βαλκάνια και ὁ Πρόεδρος συμβολίζει την ἑνότητα και συνέχειαν τοῦ κράτους και ὀφείλει να μην ἐνστερνίζεται καμίαν κομματικήν ἰδεολογίαν ἀλλά και χρωματολογίαν, τοῦ γράφοντος προτιμοῦντος τά χρώματα τῆς ἀγαπημένης του ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 22.5.2018 μ.Χ.

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

CERN

CERN

Το τι εἶναι το CERN δεν το γνωρίζω ,διάβασα στον τῦπο ὅτι κάποιος καθηγητής θέλει να φέρει στην Ἑλλάδα τεχνογνωσία και τεχνολογία ἐκ τοῦ CERN για την θεραπεία καρκινικῶν ὄγκων και συνάντησε ἀνυπέρβλητες δυσκολίες γραφειοκρατικές και ἄλλες, προφανῶς ὁ κ.Καθηγητής ζεῖ στον ἐπιστημονικό του κόσμο και ἀγνοεῖ ἐν μέρει ἤ ἐν ὅλῳ τά κάτωθι :

1ον .τα πλεῖστα τῶν μελῶν τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου ἀγνοοῦν τι σημαίνει CERN ἴσως κάποια χώρα με οφσόρ ἑταιρείες , ποδοσφαιρική ὁμάδα ἤ κινητό τηλέφωνο;

2ον .ἔστω ὅτι ὅλοι κατέχουν και ἔχουν γνῶσιν τοῦ περί τίνος πρόκειται, ἀνακύπτουν τα ἐρωτήματα πῶς θα καταμερισθοῦν οἱ προμήθειες και μίζες , ποῖος θα εἶναι καθηγητής εἰς την ἕδραν τῆς ἀκτινοθεραπείας και ὡς εἶναι φυσικόν θα πρέπει να εἶναι δικός μας ὅπως και το λοιπόν προσωπικόν .

3ον .ἄν ἦταν να βοηθηθοῦν μερικοί συνάνθρωποί μας ἐκ τῶν ὠφελημάτων τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου θα πρέπει να περιμένουν χρόνια , τουλάχιστον μέχρις ὅτου εὑρεθεῖ ἀρχηγός κόμματος ὁ ὁποῖος θα εἶναι βαθύς γνώστης τῆς κοινωνικῆς νόσου τῆς γραφειοκρατίας και να διαθέτει ἀποτελεσματικόν σχέδιον δια την ἀντιμετώπισίν της και το ἐλάχιστον να γνωρίζει: τιμώμενον πρόσωπον ὄν δεν δένει τα κορδόνια τοῦ παπουτσιοῦ του, περιμένει να τελειώσει ἡ ἀνάκρουσις τοῦ ’Εθνικοῦ Ὕμνου.

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 15.5.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΜΕΙΔΙΑΜΑ

ΜΕΙΔΙΑΜΑ

 

 

Περιῆλθεν εἰς χείρας μας, ἐντελῶς τυχαίως, με το ἀπορρέον  δικαίωμα τοῦ γιγνώσκειν την πορείαν τῶν φόρων ,τῶν ἀγρίως φορολογουμένων ἑλλήνων,  ἡ ἀπόρρητος ἔκθεσις τοῦ διοικητοῦ τοῦ ἀεροδρομίου ἐγγύτατα τοῦ ὁποίου κατέπεσεν πολεμικόν ἀεροπλάνον πρό μηνός περίπου εἰς την θάλασσαν .Ἀκολουθοῦν οἱ καταθέσεις τῶν αὐτοπτῶν μαρτύρων :

Α΄.Κατάθεση τοῦ στρατιώτη Α.Μ.ἤμουν στη σκοπιά στην ἀνατολική πλευρά τοῦ ἀεροδρομίου, χάζευα το πέλαγος,τις βάρκες τῶν ψαράδων και τον οὐρανό , περίμενα να ξελαμπικάρω γιατί ὅλη νύχτα ἔβλεπα τη Μαίρη σε θανατηφόρες στάσεις .εἶπα να ἀκούσω το Διδυμότειχο μπλούζ ἀλλά κάποιο τσογλάνι μου βούτηξε το κινητό , κοίταζα το πέλαγος και χάζευα, ξαφνικά βλέπω κάτι σαν φλεγόμενο βλῆμα ἐρχόταν με ταχύτητα ἀπό τα Νότια τη μεριά τσι Κρήτης,ἐκείνη τη στιγμή ἐρχόταν τά δυό ἀεροπλάνα που εἶχαν φύγει πρωτύτερα , το πρῶτο δεν πρόλαβε να προσγειωθεῖ το κτύπησε το βλῆμα ἀκαριαία,ὁ πιλότος δεν πρόλαβε να κάνει κίχ .Ὑπόγραψε ὅτι δεν εἶδες τίποτε , μα…τρεῖς μῆνες φυλακή διότι στη σκοπιά ἔπαιζες με ἄλλα πράγματα, ἐντάξει ὑπογράφω.

Β΄.Κατάθεση τοῦ ψαρά Θ.Κ.εἶπα να βγῶ για ψάρεμα,δεν ἄντεχα και τη μουρμούρα τῆς κερᾶς ,λίγα ἴσα για την παρέα και τα τσίπρα, ἕνας Θεσσαλός γνωστός μου ἔφερε μια μπουκάλα ἐκλεκτό το βάφτισε λυκόζουμο, ξαφνικά βλέπω νἄρχεται ἕνα βλῆμα καταπάνω μας γιατί ὁ καιρός ἦταν καλός και εἶχαν βγεῖ ἀρκετοί ψαράδες , κτύπησε σε δευτερόλεπτο το ἀεροπλάνο που πήγαινε να προσγειωθεῖ ,δεν πρόλαβε να ἀντιδράσει.

Αὐτά τα περί βλήματος εἶναι τῆς φαντασίας σου ἄλλωστε ὁ καιρός ἦταν ἄσχημος και ἡ συννεφιά ἦταν πυκνή δεν εἶδες τίποτε , ἐντάξει κατάλαβα .

Γ΄.Κατάθεση τοῦ Ι.Λ. ἐργαζόμενου στο σκάφος για την φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ἀνέλκυση ὀργάνων ἐκ τοῦ καταβυθισθέντος ἀεροσκάφους .Τό ἀεροσκάφος ἔφερεν ἐπι τοῦ προσθίου τμήματός του ὀπήν διαμέτρου ἑνός μέτρου περίπου με τα μεταλικά στοιχεῖα προς τα μέσα σημεῖον ὅτι ἐπλήγη ἐκ τῶν ἔξω δια βλήματος ἱκανῆς διαμέτρου, λοιπά στοιχεῖα τοῦ σκάφους εἰς καλήν κατάστασιν .

Δ΄.Κατάθεση τοῦ τηλεθεατοῦ Κ.Ε.ἔβλεπα εἰδήσεις στο κρατικό κανάλι , διότι λέει ἀντικειμενικές εἰδήσεις, ἰδίως ὅταν πρόκειται για εἰδήσεις τοῦ ἀστυνομικοῦ δελτίου οἱ περιγραφές τοῦ θανάτου τῶν θυμάτων εἶναι παραστατικώτατες , ξαφνικά ἐμφανίζονται ἐπί τῆς ὀθόνης ὁ πρεσβευτής τῶν ΗΠΑ φέρων το χαρακτηριστικόν μειδίαμα τοῦ κροταλία τῆς Ἀριζόνα, smug or scornful smile , ἑλληνιστί χαιρέκακον χαμόγελον, crotalus ἰοβόλος ὄφις , φέρει κρόταλον ἐπί τῆς οὐρᾶς με το ὁποῖον προκαλεῖ θόρυβον , τρομοκρατεῖ το θῦμα και μειδιῶν το καταβροχθίζει και ἕνας ὑπουργός τῆς Ἑλλάδος κάποιος Πάνος τῆς πανακούλαινας ὑποχασκογελῶν .ἐν συνεχεία ἀκούγεται ἡ φωνή τοῦ ἐκφωνητοῦ :την κατάπτωσιν τοῦ ἀεροπλάνου οἱ δύο ἄνδρες παρακολούθησαν Live.

Ε΄.Κατάθεση του τηλεθεατοῦ Κ.Β. ἔβλεπα τις εἰδήσεις εἰς την διαπασῶν διότι ἤμην μόνος, ἄρχισαν να ἔχουν ἐνδιαφέρων διότι τά πολιτικά , οἰκονομικά , στρατιωτικά και θρησκευτικά συμφέροντα ἐσχημάτιζον τραπέζοειδές σχῆμα μεταξύ τῶν χωρῶν Ρωσσίας, Ἑλλάδος, Ἰσραήλ, Περσίας.Οἱ τρεῖς πανίσχυρες μονοθεϊστικές θρησκείες κινοῦν ὅλους τους μηχανισμούς για ἕναν καταστροφικώτατο πόλεμο σε περιοχές με ηὐξημένον ἐνεργειακόν ἀπόθεμα .Ἡ πρόοδος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους εἶναι ἀνύπαρκτη , ἄς ἐπικρατήσουν και κατακυριεύσουν τον πλανήτην τά ἔντομα και τα μυρμήγκια .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 10.5.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Εὑρίσκομαι και πάλιν εἰς την Καρδίτσαν ὑπό βροχήν ἐαρινήν και προσπαθῶ να ἀποτυπώσω τον ἔφιππον ἀνδριάντα του κοντά στο Παυσίλυπο.Ὁ Ν.Π.ὑπῆρξεν πρωτίστως στρατιωτικός νοῦς , μετριοπαθής πολιτικός και ἐντιμώτατος ἄνθρωπος .Διετέλεσεν πρωθυπουργός το 1950-1952 καί ὑπέγραψεν την εἰδοχήν τῆς Ἑλλάδος στο ΝΑΤΟ πράγμα βεβαίως σοφόν δια την ἐποχήν ἐκείνην, σήμερα το ΝΑΤΟ λειτουργεῖ ἐχθρικά δια την ἐπιβίωσιν τῶν ἑλλήνων διό και ἐπιβάλλεται ἡ ἀποχώρησις ἐκ τῆς λυκοσυμμαχίας .Τήν ἰδίαν ἐποχήν ὑπέγραψεν την ἀποστολήν ἐκστρατευτικοῦ σώματος εἰς την Κορέαν την στιγμήν κατά την ὁποίαν ἡ Ἐλλάδα ἐξήρχετο μετά ἀπο δεκαετή πόλεμον ρακένδυτος , αἱμάσσουσα και πειναλέουσα .Ἡ ἀποστολή ἑλλήνων στρατιωτῶν στην ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς ἦταν καταστροφική , 186 στρατιῶτες ἐφονεύθησαν εἰς μάχας φονικωτάτας σῶμα με σῶμα με χιλιάδες κινέζους , σκοτώνω ἕναν ἐμφανίζονται δυό , σκοτώνω δυό ἐμφανίζονται τρεῖς πόσο να ἀντέξω ,ἀπο διηγήσεις ἐπιζώντων τῶν μαχῶν στις στοές τῆς ἀμυντικῆς γραμμῆς τοῦ 38ου παραλλήλου.Κατά την Μικρασιατικήν Ἐκστρατείαν ἔλαμψεν το στρατιωτικόν μεγαλεῖον τοῦ ἀνδρός , διέβη τον Σαγγάριον καί ἄφησε την πολεμικήν του σφραγίδα ἀναγνωρισθείς ὡς Καρά Πιπέρ και Σεϊτάν Ἀσκέρ ὑπο τῶν Τούρκων εἰς την φονικωτάτην μάχην τοῦ Καλέ Γκρότο.Κατά την ὑποχώρησιν ἐφήρμοσε την τακτικήν τῆς ὀργανωμένης στρατιωτικῆς ὑποχωρήσεως και διέσωσε στρατόν και πολίτες .Τελειώνω γιατί ἔγινα μουσκίδι και εἶμαι ντίπ μπτσίλα με το παρακάτω . Το 1908 ἔδωσε ἐξετάσεις στη Σχολή Ὑπαξιωματικῶν και ἦλθεν πρῶτος ἐπιλαχών.Ὁ Ν.Π.με την στρατιωτικήν του δρᾶσιν και την στάσιν ζωῆς που ἀκολούθησεν βγῆκε παρασάγγας μπροστά ἀπο τους ἀποφοίτους τῶν ἀνωτάτων στρατιωτικῶν σχολῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης , αὐτό για τους μαθητές που δίνουν ἐξετάσεις, ὅσοι πετύχουν χάνοντας για μισή μονάδα θα βγοῦν οἱ κερδισμένοι τῆς ζωῆς .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Καρδίτσα 30.4.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

 

 

Νἄχα τη λεβεντιά λιγάκι , τοῦ Γιώργη τοῦ Καραϊσκάκη , τον τύραννο να πολεμοῦσα και το Σουλτάνο να νικοῦσα( Κώστας Χατζής ).

Εὑρίσκομαι ὑπό βροχήν κάτωθεν τοῦ ἐφίππου ἀνδριάντος τοῦ Γ.Κ.στην κεντρική πλατεῖα τῆς Καρδίτσαςκαί συνομιλῶ μαζί του.

Ἀρχιστράτηγε τῆς Ρούμελης γεννήθηκες στο Μαυρομμάτι Καρδίτσης ,γιός μιᾶς καλογριᾶς , ἄλλο παιδί τῆς καλογριᾶς κι ἄλλο βρύση τῆς καλογριᾶς , κι ἑνός γύφτου, το και πιθανότερον, διότι ὡς γνωστόν οἱ γῦφτοι ὅπου βροῦν στρῶμα ἀδειανό δεν λένε ὄχι σε θέλουν και ἡ Σκουληκαριά τῆς Ἄρτας για πατρίδα σου, γόνος ἐνδόξων ὀπλαρχηγῶν, ἐξωραϊσμένα πράγματα , ἄς εἶναι κι ἔτσι, τι σημασία ἔχει ;ἐσύ Στρατηγέ , πολεμιστή,κλέφτη ,ἀντάρτη , κομάντο πού γύρισες σπιθαμή προς σπιθαμή ,πότε με τα ποδάρια, πότε με τ’αλόγατο, πότε στο φορεῖο ( αὐτή ἡ φυματίωση δεν σ’ἄφηνε να πάρεις ἀνάσα και πόδι ) ὅλη τη Ρούμελη ,την Ἤπειρο ἔφτασες μέχρι τη Βουλγαρία πολεμῶντας, αὐτή τη δουλειά ἔμαθες,γνωρίζεις καλύτερον ποιοί ἦταν οἱ πραγματικοί αἱμοδότες τῆς Ἐπαναστάσεως , ποιά ἦταν ἡ καταγωγή τῶν παλληκαριῶν σου, ἀγρότες , κτηνοτρόφοι , ἀργάτες και οἱ μαννάδες τους ἀγρότισσες,ἐργάτριες , καλόγριες πού γένναγαν τα παλληκάρια σου στα ἀνοικτά Μαιευτήρια τῶν χωραφιῶν , τα μαντριά ,τα μοναστήρια .Ἵσταμαι πλησίον τοῦ ἐν Καρδίτσῃ ἀνδριάντος σου , παρατηρῶ τα πέταλα τοῦ ἀλόγου σου, μέχρι ἐκεῖ φτάνει ἡ ἀξιοσύνη μου, πολλά λέγονται ὑπό τῶν προφεσσόρων ἱστορικῶν περί τοῦ θανάτου σου, ἄλλοι λέγουν ὅτι το βόλι ἦταν ἑλληνικό , τούρκικο,ἀγγλέζικο, τι σημασία ἔχει ἐσύ δεν ἄκουγες οὔτε τις συμβουλές τοῦ Κολοκοτρώνη να ἀποφεύγεις Γιώργη τους πολλούς ἀκροβολισμούς καί για την ἱστορία κι αὐτός ἔκανε ἕνα παιδί με μια καλόγρια ἀλλά και στους σύγχρονους καιρούς στο μοναστῆρι τῆς μάννας σου κατέφτασαν κάτι δίμετρες μοναχές ἀπό τα Βόρεια μέρη ,τοῦ ξανθοῦ γέννους, οἱ ὁποῖες ἔκαναν κι ἄλλες δουλειές ἐκτός ἀπο προσευχές ἐπιπαραδείγματι μείωση τῆς ὑπογεννητικότητος τῶν συγχρόνων ἑλλήνων .

Στρατηγέ ἔστειλα γραφήν εἰς τον γραμματικόν σου να στείλεις τον ἴσκιο σου στη βουλή τῶν ἑλλήνων ἔτσι ὅπως στέλνουν εἰκόνες ἁγίων σε χωριά που ἐπλήγησαν ἀπο πανούκλα, χολέρα ,καταστροφές κι ἐσύ ἀπάντησες μωρέ ζαγάρια σαν δεν ἀξίζετε τη λευτεριά τι τον θέλετε τον μποῦτζον μου ;

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Καρδίτσα 30.4.2018 μ.Χ.

 

 

 

 

 

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

 

Καταναλωτής ὀνομάζεται κάθε φυσικό ἤ νομικό πρόσωπο ἤ ἕνωση προσώπων που εἶναι τελικός ἀποδέκτης τῶν προϊόντων ἤ ὑπηρεσιῶν πού προσφέρονται στην ἀγορά , ἐπίσης καταναλωτής εἶναι καί κάθε ἀποδέκτης διαφημιστικοῦ μηνύματος .

Καθημερινά κάνουμε χρήση προϊόντων τα ὁποῖα μπορεῖ να εἶναι ἐπικίνδυνα ἤ ἐλαττωματικά . πῶς προστατευόμεθα ; κυρίως με τον νόμο 2251/1994 και τον Συνήγορο τοῦ Καταναλωτή.Ἡ οἰκονομική και τεχνολογική ἐξέλιξη ἔχουν ἐπιφέρει ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ ἀνθρώπου παράλληλα ὅμως ἔχουν θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα καί τα ἔννομα συμφέροντα τῶν καταναλωτῶν ,ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τα κάτωθι :

1ον .χρήση χημικῶν οὐσιῶν δια την ὡραιοποίησιν τοῦ σώματος ἐπιπαραδείγματι << χάπια >> ἀδυνατίσματος , χάπια αὔξησης μυϊκῆς μάζας , χάπια δια την αὔξησιν τῶν ἀθλητικῶν ἐπιδόσεων .

2ον .ἀνεξέλεγκτος χρῆσις χημικῶν λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

3ον .ἡλεκτρονική πώληση προϊόντων ἐξ ἀποστάσεως, αὐξημένη χρήση Γενικῶν Ὅρων Συναλλαγῶν Γ.Ο.Σ. ( ψιλά γράμματα ) .Ὁ νόμος 2251/1994 περιέχει ρυθμίσεις για την προστασία τῆς ζωῆς ,τῆς προσωπικότητος και τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων τῶν καταλωτῶν .

a.Γενικοί Ὅροι Συναλλαγῶν ΓΟΣ, ἄλλο ΓΟΣ κι ἄλλο ΓΑΠ .Στίς σύγχρονες συναλλαγές παρουσιάζουν μεγάλη διάδοση οἱ τυποποιημένες συμβάσεις, το περιεχόμενο τῶν ὁποίων καθορίζεται μονομερῶς ἀπο τον ἰσχυρότερο οἰκονομικῶς συμβαλλόμενο.Ὁ κίνδυνος δια την συμβατικήν ἐλευθερίαν τῶν καταναλωτῶν εἶναι προφανής καθώς οἱ καταναλωτές οὐδεμίαν δυνατότητα ἔχουν να διαπραγματευθοῦν τούς ὅρους τῆς σύμβασης , ἡ μόνη δυνατότητα που τους ἀπομένει εἶναι να συνάψουν ἤ να μην συνάψουν την σύμβασιν, ἀλλά και αὐτή ἡ δυνατότητα εἶναι φαινομενική ἄν πρόκειται για βασσικά ἀγαθά ἤ ὑπηρεσίες τα ὁποῖα ὁ καταναλωτής δεν μπορεῖ να ἀποστερηθεῖ ἐπιπαραδείγματι τα φάρμακά του ἤ το ταξίδι του με ἀεροπλάνο ἤ πλοῖον ἐπειδή οἱ ἔντυποι τυποποιημένοι ὅροι στην πίσω πλευρά τοῦ εἰσιτηρίου δεν εἶναι ἐμφανεῖς οὔτε με μεγενθυντικό φακό, διότι οἱ ΓΟΣ ἀναγράφονται σε μη ἐμφανῆ μέρη τοῦ ἐγγράφου τῆς συμβάσεως ἤ σε γλῶσσα πυκνή ,τεχνική και δυσνόητη,την ὁποίαν ἀδυνατεῖ να κατανοήσει ὁ καταναλωτής .παράδειγμα καθημερινῶς χιλιάδες ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν στην τράπεζα τις Αὐτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές ΑΤΜ, σύμφωνα με τους ΓΟΣ ἡ τράπεζα ἀπαλλάσσεται ἀπο κάθε εὐθύνη για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεῖ στον πελάτη λόγω δυσλειτουργίας του ΑΤΜ ἀκόμη και ἄν αὐτή ὀφείλεται σε πταῖσμα της τράπεζας .

  1. b. συμβάσεις ἐκτός ἐμπορικοῦ καταστήματος , εἶναι οἱ συμβάσεις που συνάπτονται σε τόπο ἀσυνήθη , στο χῶρο ἐργασίας ἤ στο χῶρο κατοικίας , σε μεταφορικά μέσα , σε δημόσιους χώρους με πρωτοβουλία τοῦ προμηθευτή με συνέπεια τον αἰφνιδιασμόν τοῦ καταναλωτοῦ ὁ ὁποῖος δέχεται ἕνα εἶδος << φιλικῆς ἐπίθεσης >> που ἀποσκοπεῖ να συνάψει μια σύμβαση κάτω ἀπο συνθῆκες ἰδιαίτερης ψυχολογικῆς πίεσης και χωρίς ἐπαρκήν περίσκεψιν .
  2. c. εὐθύνη τοῦ παραγωγοῦ ἐλαττωματικῶν προϊόντων τα ὁποῖα προκαλοῦν στον καταναλωτή ζημιά , τότε ἀνακύπτει το ἐρώτημα ποῖος ἔχει την εὐθύνην, στο ἱστορικό αὐτό ἐρώτημα δεν ἔχει δωθεῖ ἀπάντησις πέραν τῆς γνωστῆς << τρέχα γύρευε >>.

d.εὐθύνη τοῦ παρόχου ὑπηρεσιῶν.

ὁ καταναλωτής πολλές φορές γίνεται ἀποδέκτης κακῶν ὑπηρεσιῶν ἀπο ἐπαγγελματίες ὅπως ἀρχιτέκτονες ,γιατροί , φαρμακοποιοί , αἰσθητικοί , μηχανικοί ,ξενοδόχοι ,λογιστές , δικηγόροι , τράπεζες κ.λ.π. στην περίπτωση αὐτή ὁ πάροχος ὑπηρεσιῶν πρέπει να ἀποδείξει ὅτι δεν ὑπῆρξεν πταῖσμα κατά την παροχήν τῶν ὑπηρεσιῶν του προκειμένου να ἀπαλλαγεῖ τῶν κατηγοριῶν .Κάθε μεμονωμένος καταναλωτής δικαιοῦται να προασπίζεται τα δικαιώματά του καί τα ἔννομα συμφέροντά του προσφεύγοντας στα δικαστήρια ( δικαστική προστασία )ἤ σε ἐξωδικαστική προστασία ὡς ὁ Συνήγορος τοῦ Καταναλωτή ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ἀνεξάρτητη ἀρχή .Κοντολογίς προσφεύγουμε σε δικηγόρο, πληρώνουμε παράβολα ,χρειαζόμαστε δύο μάρτυρες , δύο πραγματογνώμονες , βεβαιώσεις γιατρῶν και ἰατροδικαστῶν και σε 3 ἤ 5 ἤ 7 χρόνια θα δικαιωθῶμεν , τουτέστιν ἀγαπητέ καταναλωτά πῆδα και σύ χελῶνα , μπορεῖς ;

 

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 25.4.2018 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε