ΩΡΑΙΟΣ ΣΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΩΡΑΙΟΣ ΣΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ἐγείρομαι ἐκ τῆς στρωμνῆς και μετά τον καφέν ἀνοίγω την τηλεόρασιν ἡ ὁποία με ἐνημερώνει για την πορείαν τῶν πυρκαγιῶν στο Τσιρίγο ἤγουν πόσα στρέμματα ἐκάησαν πόσα ἀεροπλάνα πετσετέλ και πόσα καναντέρ ἵπτανται, πόσες ἐπίγειες δυνάμεις μάχονται και γενικῶς την πορείαν τῆς μάχης κατά τῆς φωτιᾶς ἡ ὁποία ὡς συνήθως ἐκκινεῖ ἀπό ἕνα τσιγάρο , ἀπο ἕναν σκουπιδότοπο ἀπο μίαν κακόβουλον ἐνέργειαν .

Ἐν συνεχεία μᾶς ἐνημερώνει το κρατικό κανάλι ὅτι θα μᾶς ἐνημερώσει ὁ ὑπουργός περιβάλλοντος για τρία φλέγοντα θέματα ἤτοι : οἱ μέδουσες τοῦ Κορινθιακοῦ και Πατραϊκοῦ κόλπου , οἱ δασικοί χάρτες , το κτηματολόγιον και το Φράγμα Μεσοχώρας .

Ἐπειδή τα ἀνωτέρω θέματα μᾶς καῖνε για πολλούς λόγους περιμένω να τον ἀκούσω, ἐντός ὀλίγου ἀφικνεῖται ὁ ὑπουργός περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος.

Α΄. για τις μέδουσες , τσοῦχτρες και σαλοῦφες τοῦ Κορινθιακοῦ και Πατραϊκοῦ προτείνεται για φέτος ἡ λύση να ἀπομακρύνωνται τά προαναφερθέντα κοιλεντερωτά με δίχτυα και τοῦ χρόνου θα ἐντάξουμε τους ἀνωτέρω κόλπους στο πρόγραμμα Natura .

Β΄.για το φράγμα Μεσοχώρας εἶπε ὅτι μετά ἀπό πολλά χρόνια κατόρθωσαν και ξέμπλεξαν ( το ρῆμα ξεγραδώνω ἀποδίδει πληρέστερον την πραγματικότητα )τον γραφειοκρατικόν Γόρδιον Δεσμόν, ψηφίσαντες νέους πειβαλλοντολογικούς ὅρους ,ἀδιαφόρησαν για τις ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. ( το ὁποῖον εἰρήσθω ἐν παρόδῳ δυνατόν και να καταργηθεῖ ) και βασικά πέτυχαν την ἀπεμπλοκήν τοῦ φράγματος ἐκ τῆς ἐκτροπῆς τοῦ Ἀχελώου( μάρε λούκρου ).τέλος προς ἐφησυχασμόν τῶν κατοίκων ὑπεσχέθη την κατασκευήν παραλιμνίου οἰκισμοῦ .

Πάντα τα ἀνωτέρω διευκρίνησε ὁ ὑπουργός και λόγω ἐλλείψεως τηλεοπτικοῦ χρόνου δεν ἀνέφερεν την δημιουργίαν τράπεζας φράγματος δια τάς ἐπιτόπου ἀποζημιώσεις τῶν κατακλυζομένων .

Γ΄.τέλος ὅσα ἀνέφερεν για τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιον δεν κατάλαβα τίποτα , ἐμένα με ἐνδιαφέρει το ἑξῆς :κληρονόμησα ἀγρόν τινα ὁ ὁποῖος ἔχει να καλλιεργηθεῖ ἀπό την κατοχήν , τώρα δεν εἶναι ἀγρός ἀλλά δάσος με ἔλατα, θέλω να μπορῶ με μίαν βεβαίωσιν να τον παραχωρήσω εἰς την κοινότητα ἤ τον δῆμον για να μην πληρώνω ἀσκόπως φόρους ΕΝΦΙΑ ,ἁπλά πράγματα ἄν δεν μπορεῖτε να τα πραγματοποιήσετε μην φεύγητι γιατί μπορεῖ να ρθοῦν ἄλλοι ἀδαέστεροι περί το διοικεῖν, το κυβερνᾶν και δίδειν λύσεις ἁπλῶν προβλημάτων, ἀπηλλαγμένοι τῆς τάσεως προς ἐκμετάλευσιν , ψηφοθηρίαν και ἐξαναγκασμόν τῶν ἀγρίως φορολογούμενων ἑλλήνων .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 5.8.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΟΝ

ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΟΝ

Χρυσόβουλα ὀνομάζονταν τά διατάγματα τῶν Αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου τά ὁποῖα ἐγράφοντο σε περγαμηνή με χρυσή σφραγίδα .

Τά χρυσόβουλα ὑπεγράφοντο ὑπό τοῦ Αὐτοκράτορος , διεσώθησαν ἀρκετά σε ἀρχεῖα παλαιῶν ἱστορικῶν μονῶν ἐντός και ἐκτός τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου .Τό παλαιότερον ἴσως χρυσόβουλον εἶναι τοῦ Ἀλεξίου Α΄ το 1082 μ.Χ. ἄλλα χρυσόβουλα ἀναφέρονται τῶν κάτωθι αὐτοκρατόρων : Ἰωάννης Β΄Κομνηνός 1118-1143 ,Μανουήλ Α΄Κομνηνός 1143-1180 , Ἰσαάκιος Β΄Ἄγγελος 1185-1135 κ.α.

Ὑπό συνθῆκας ἑλληνικῆς πραγματικότητος 2017 μ.Χ. χαρακτηριζομένης ἀπό κυβερνητικήν ἀγνωσίαν , ἀπύθμενον νομικόν κενόν και ἱεράν ἀπληστίαν, μία Ἱερά Μονή τῆς περιοχῆς μας ἔχουσα ἰσχυρόν χαρτίον, ἕνα χρυσόβουλον αὐτοκρατορικόν, διεκδικεῖ το δασικόν συγκρότημα το ὁποῖον περιλαμβάνει και το Πανεπιστημιακόν δάσος Περτουλίου εἰς το ὁποῖον πήγαιναν οἱ φοιτητές τῆς Δασολογικῆς Σχολῆς και ἐμάνθανον ἐπι τόπου τά τῆς ἐπιστήμης τους , τώρα ἀτόνησεν το ἐνδιαφέρον τους, τα μανθάνουν μέσω ὑπολογιστικῶν εἰκόνων εἰκονικῆς πραγματικότητος .

Ἡ κυβέρνηση ὀφείλει να ἀσχοληθεῖ και με σοβαρά πράγματα ἤτοι ἀφοῦ κατανοήσει την ἐπιαιώνιον ἀξίαν τῶν δασῶν, τῶν ποταμῶν , τῶν λιμνῶν κ.λ.π. να προβεῖ εἰς τά κάτωθι :

1ον .νομικήν κατοχύρωσιν τῶν ἀνωτέρω ἀξιῶν ἀπό το ἀδηφάγον ἄπληστον τοῦ καλογερισμοῦ ( sacred business) και τῶν ἐπιχειρηματικῶν συμμοριῶν .

2ον .τήν ἀπαγόρευσιν τῆς προσεγγίσεως τῶν βουλευτῶν, τῶν ὑπουργῶν και λοιπῶν ἐν ἐνεργεία κομματικῶν ὀνταρίων σε χώρους ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων δυνατόν να λάβουν χώραν περίεργες ὑπογραφές τῶν ἀνωτέρω εὑρισκομένων εἰς δυσερμήνευτους πνευματικάς στάσεις .

3ον .ἡ τήρησις τῶν ἀποφάσεων ἐπαφίεται και εἰς την συμμετοχικήν ἐνδοτικότητα τῶν ἀγρίως φορολογούμενων ἑλλήνων .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 30.7.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ ΛΑΡΙΣΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ ΛΑΡΙΣΣΗΣ

Διά τοῦ παρόντος οἱ ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες ἐρωτοῦν τα κάτωθι :

1ον .ὁ ἀτυχής πιλότος ἦτο ἐν ἐνεργεία χειριστής τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας ἤ συνταξιοῦχος ;

2ον .ἦτο ἐν ἐνεργεία και παράλληλα ἀσκοῦσε δεύτερη ἐργασία για οἰκονομικούς λόγους προφανῶς καί ὅταν τον χρειάζονταν τον καλοῦσαν στο κινητό ;

3ον .το γεγονός ὅτι το ἀεροπλανάκι ἔπεσε λίγα χιλιόμετρα κοντά στο ἀεροδρόμιο και το βρῆκαν μετά πέντε ὧρες μετά ἀπο εἰδοποίηση βοσκοῦ τινος παραπέμπει στο :τα ἀεροπλάνα ὅταν πέφτουν τα βρίσκουν συνήθως οἱ ἐναπομείναντες ποιμένες , ἁλιεῖς και γεωργοί , ἔπειτα ἔρχονται οἱ ἁρμόδιοι .

4ον . ποῖος ἦταν στο τιμόνι τοῦ μικροῦ ἀεροπλάνου ;

5ον .ὁ καθ’ὕλην ἁρμόδιος ὑπουργός ὀφείλει να ἐνημερώσει τους ἀγρίως φορολογούμενους ἕλληνες γιατί πέφτουν τά ἀεροπλάνα.

Τέλος Ἀνατολικά τοῦ Αἰγαίου κυκλοφορεῖ το ἀνέκδοτον:

ἔρχεται ὁ ἕλληνας ὑπουργός/οὔτε ροφός , οὔτε ἀστακός /δεν θα μείνει ζωντανός .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 28.7 .2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ

Ἐκ τοῦ τύπου μανθάνομεν και εὐχάριστα νέα ὅπως ἡ ἀπόφαση τῆς ὑπουργοῦ διοικητικῆς ἀνασυγκρότησης να καταθέσει νομοσχέδιον δια τοῦ ὁποίου οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι θα λαμβάνουν εἰδικόν ἐπίδομα χειρισμοῦ σφραγίδος και ἄλλων ἐργαλείων ἐπικύρωσης ἐγγράφων ὕψους 50 ευρω σε μηνιαία βάση , προβλέπεται ἐπίσης εἰδικό κονδύλι για την παροχή ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης καί φυσικοθεραπείας για ὅσους πάσχουν ἀπό προβλήματα ἀπο τη χρήση τῆς σφραγίδος ὅπως τενοντίτιδα και το σύνδρομον καρπιαίου σωλῆνα .

Θεωροῦμεν σοφήν την ἀπόφασιν τῆς ὑπουργοῦ σε καιρούς ἡλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ἡ ξύλινη σφραγίδα παραμένει σύμβολον τῆς γραφειοκρατικῆς ἰσχύος τοῦ κράτους , να αὐξηθεῖ το ἐπίδομα και να χορηγηθοῦν ἀναδρομικά ἀπό το 1950 και δῶθε ὅσοι δε ἀποδεδειγμένα ὑπεστησαν βλάβην τινά ἐπιπαραδείγματι τενοντίτιδα να λαμβάνουν και ἐπίδομα ἀναπηρίας ὡς πληγέντες ἐν ὧρα ὑπηρεσίας .

Τελειώνουμε με ἕνα σχετικό ἀνέκδοτο:

ὁ ὑπογράφων ἐπί βραχύ χρονικόν διάστημα ἐργάστηκε ὡς σφραγιδοκόπανος , ἡ σχετική γραφειοκρατία σε κάποιο σημεῖο ἔφτασε να ἀπαιτοῦνται 38 σφραγίδες ἀνα βιβλιάριον δημοσίου σε διαμαρτυρίες προς τους ἁρμοδίους ἡ ἀπάντηση ἦτο << ἡ δουλειά σου εἶναι να βάζεις σφραγίδες>> , ἐντελῶς συμπτωματικά προσῆλθεν στο γραφεῖο κάποιος βουλευτής Τρικάλων και τοῦ ἐξήγησα το πολυσφραγιδικόν πρόβλημα που ἀντιμετωπίζομεν και τι θα μποροῦσε να εἰσηγηθεῖ περαιτέρω, ἡ ἀπάντηση :στην Κούβα τοῦ Κάστρο δεν γίνονται αὐτά τα πράγματα και ἄρχισε να περιγράφει τα τῆς Κούβας ἀρχῆς γενομένης ἀπό τα ἀγαθά τῆς ἐπαναστάσεως και την συλλογικήν καλλιέργειαν ζακχαροκαλάμου, συνέχισα να σφραγίζω διότι οἱ ἄνθρωποι περίμεναν στην οὐρά να βάλλω 5 (πέντε) σφραγίδες σε μια γενική οὔρων μόνον .

Το ἀνωτέρω νομοσχέδιον που παραπέμπει ὅτι βαδίζομεν δυναμικά και προοδευτικά στο χῶρο τῆς δημοσίας διοικήσεως προσωπικῶς με εὐνοεῖ διότι θα ζητήσω ἀναδρομικά για ἐπικονδυλίτιδα δεξιοῦ ἀγκῶνος συνεπεία ἐπαγγελματικῆς ἐπιβαρύνσεως ( το ἐπάγγελμα τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου θεωρεῖται και λειτούργημα ἐν ἑλλάδι ) την ὁποίαν εἶχαν βεβαιώσει τότε δύο Ὀρθοπεδικοί και ὁ νομικός σύμβουλος βεβαιοῖ ὅτι προσεχῶς θα δικαιωθῶμεν .Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 22.7.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΜΑΣΕΛΑ

ΜΑΣΕΛΑ

Μασέλα=ἐκ τοῦ Ἰταλικοῦ mascella, τεχνητή ὀδοντοστοιχία .

Κάποτε ἔρχεται το πλήρωμα τοῦ χρόνου και ὁ ἄνθρωπος φθάνει εἰς ἡλικίαν μασέλας .Ἡ διαδικασία εἶναι γνωστή σε ὅσους την ὑπέστησαν, ἐδῶ θα ἀσχοληθοῦμε με τις προτάσεις ἐπιλογῆς :

1ον .πήγαινε σε μια γειτονική χώρα , Βουλγαρία, FYROM , τά ὑλικά εἶναι καλά οἱ γιατροί ἄριστοι και μια δουλειά που ἐδῶ στοιχίζει 500 ευρώ ἐκεῖ δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ , ἄλλωστε χάρις και στις προσπάθειες τῶν γειτονικῶν κρατῶν ἐπιβιώνουμε ἐπί παραδείγματι γαλακτοκομικά προϊόντα , δασικά, σπουδές, ἀποκλειστικές νοσοκόμες , ἀποτεφρώσεις νεκρῶν και λοιπές ὑπηρεσίες ἔρχονται ἀπό τα γειτονικά κράτη , γίναμε ἐπαρχία τους ἁπλῶς δεν θέλουν μερικοί να το παραδεχθοῦν .

2ον .ἄλλη λύση δεν ὑπάρχει ; πλήρωσα εἰσφορές στο ταμεῖο ΤΣΑΥ για πολλές δεκαετίες και δεν δικαιοῦμαι ἀξιολόγου ὀδοντοϊατρικῆς περιθάλψεως ; βεβαίως δικαιοῦσαι πήγαινε στον ΕΟΠΥΥ κάνουν μέχρι ἀνώδυνες ἐξαγωγές ὀδόντων μπορεῖ να σου φτιάξουν και μασέλα με ἑλληνικά ὑλικά ἀρίστης ποιότητος και ἀντοχῆς .

3ον .ὑπάρχει και ἄλλη ἐπιλογή, ἡ τοῦ νεκροταφείου, θα πᾶς να ζητήσεις αὐτόν πού ἐργάζεται στην ἀνακύκλωση τῶν ὀδοντοστοιχιῶν δεν θα χρησιμοποιήσεις τον παλιό ὅρο να εἶσαι προσεκτικός στις ἐκφράσεις σου.

Τελικά μετά ἀπό πολλή σκέψη προτίμησα την τρίτη ἐπιλογή ,βρῆκα τον κατάλληλο ἄνθρωπο, αὐτός κοίταξε την σιαγῶνα και ταχέως ἔβγαλε ἀπό δύο κουβάδες μιαν ὀδοντοστοιχίαν σύγχρονον ἐπακριβῶς ἐφαρμοστέαν ἐπί τῆς σιαγῶνος .

Περιχαρής ἐπέστρεψα οἴκαδε καί τους ἀνακοίνωσα ὅτι πέτυχα μίαν συναλλαγήν ὑψηλοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιπέδου και ὑψηλῆς ἐπιστημονικῆς κατάρτισης ἐπί ἐδάφους ἑλληνικοῦ ἀριστεροῦ και δεξιοῦ φιλοσοφικοῦ προοδευτισμοῦ με ἐξειδίκευσιν εἰς την οἰκονομίαν τῆς ἀνταλλακτικῆς εἰκονικῆς πραγματικότητος, τῆς ἀειφόρου ἀνάπτυξης και ἕνα μεγάλο βῆμα εἰς την τεχνολογίαν τῆς ἀνακύκλωσης τῶν προϊόντων .

Ἀπέδωσαν την συμπεριφοράν μου εἰς το κῦμα καύσωνος και μοῦ συνέστησαν να ἐπισκεφτῶ τον συμφοιτητή μου εἰδικόν επί τῶν σχετικῶν προβλημάτων ὑπενθυμίζοντας ὅτι τα καλά ὑλικά και ἡ καλή δουλειά πληρώνονται και ὅπως το ἄνοιγμα τοῦ θώρακος , τοῦ κρανίου , ἀμοίβονται με το πρόσθετον οἰκονομικόν μελανόχρουν τέλος ( φακελλάκι ) ἔτσι και ἡ καλή λειτουργία τῆς στοματικῆς κοιλότητος ἀπαιτεῖ ἐπιπρόσθετες δαπάνες και μᾶς εἶναι ἀδιάφορον ἄν το ἀσφαλιστικόν σου ταμεῖον δεν σοῦ παρέχει ὀδοντοϊατρικήν περίθαλψιν , ἄ και δεν μας εἶπες πόσα πλήρωσες γιαυτήν την πῶς την περιέγραψες πολύπλοκον οἰκονομικήν ἀνάλυσιν , τίποτα , με διαβεβαίωσε ὅτι μετά δύο μῆνες περίπου ἡ μασέλα πάλι δικιά του θα γίνει .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 16.7.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ

Ὁ κ. Σάββας Καλεντερίδης , βουλευτής και τέως κατάσκοπος, βαθύς γνώστης τῶν ἑλληνοτουρκικῶν προβλημάτων και τῶν ἀναλόγων τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου , Βαλκανίων κ.λ.π. ἐπανέρχεται με δηλώσεις του οἱ ὁποίες ἀναφέρονται στίς διαβουλεύσεις για το Κυπριακόν, προβλέπει την δημιουργίαν νέου κράτους τῆς λεγόμενης Ἑνωμένης Κύπρου, την ἐκμετάλευσιν τῶν ὑδρογονανθράκων τῆς περιοχῆς με συμμετοχήν Η.Π.Α. Ἡνωμένου Βασιλείου , Τουρκίας κ.λ.π. και βαθυστόχαστα συμπεραίνει ὅτι εὑρισκόμεθα εἰς το στόχαστρον ξένων δυνάμεων .

Ἀξιότιμε κ. Καλεντερίδη, θεμιτός ὁ πατριωτισμός σας, ἀλλά ὑπερβαίνει τα ὅρια τῆς σοβαρότητος , σᾶς ὑπενθυμίζομεν τα κάτωθι :

1ον .ὑπήρξατε ἕνας ὑπάλληλος ὑπουργείου ὁ ὁποῖος ἔγινε γνωστός μετά και την ἄψογον διαχείρησιν τῆς ὑποθέσεως Ὀτσαλάν ἐν συνεργασία με κάποιον ἕλληνα ὑπουργόν κοινῶς τον δώσατε στους Τούρκους κατόπιν ἄνωθεν ἐντολῶν .

2ον .ἔκτοτε περιγράφετε τα κατασκοπευτικά κατορθώματά σας στην Τουρκία παραγνωρίζωντας το γεγονός ὅτι αὐτά πού ὑποτίθεται μανθάνατε τα ἔδιναν οἱ Τουρκικές ὑπηρεσίες .

3ον .ἀγνοεῖτε σκοπίμως ὅτι οἱ ἑλληνικές μυστικές ὑπηρεσίες ἱδρύθησαν   ἀπό τους Ἀμερικανούς μετά την παραλαβήν τῆς ἐν ἑλλάδι ἐξουσίας ἀπό τους Βρεττανούς . Ἐπίσης σᾶς διαφεύγει ὅτι οἱ ἐπωνομαζόμενες ἑλληνικές μυστικές ὑπηρεσίες τυγχάνουν παράρτημα τῶν Ἀμερικανικῶν , Βρεττανικῶν, Τουρκικῶν κ.λ.π. ὑπηρεσιῶν .

Συνιστῶμεν ὅπως συνεχίσετε την περιγραφήν τῶν μελετῶν σας, οἱ ἁπανταχοῦ καφενόβιοι ἕλληνες μορφώνονται πλήρως καί ἐνημεροῦνται ἐγκύρως και ἐγκαίρως .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος .Τρίκαλα 11.7.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ἀνοίγω την τηλεόρασιν και μανθάνω ὅτι χθές ἦταν ἡ ἑορτή τῆς παγκόσμιας ἡμέρας κατά τῶν ναρκωτικῶν .

Ἐν συνεχεία εἰς μίαν κατάμεστον αἴθουσαν ὁμιλεῖ πρῶτος ὁ πρόεδρος ἁπάντων τῶν ἑλλήνων και ἐν ὁλίγοις βεβαιοῖ τους πάντες ἕλληνες ὅτι θα παταχθεῖ ἡ ἐπάρατος κοινωνική νόσος , ἀλησμονεῖ να ἀναφέρει τους μηχανισμούς και το βασικώτερον ὅλων ὅτι τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ συνιστᾶ και συναπαρτίζει τον μεγαλύτερον ἔμπορον ναρκωτικῶν διό και ἡ πολιτεία συντόμως θα προβεῖ σε μεταρρυθμίσεις ἀμυντικοῦ και ἐπιθετικοῦ χαρακτῆρος .

Εἶτα τον λόγον ἔλαβεν ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἁπάντων τῶν ἑλλήνων ὅστις με λόγον παραμύθιον, μεστόν περιεχομένου , διεμήνυσεν ὅτι δεν εἶναι πρέπον οἱ ἕλληνες να καλλιεργοῦν στες γλάστρες τοῦ σπιτιοῦ τους μαντζουρανέας ἀρωματικοῦ και ψυχοτρόπου χαρακτῆρος διότι θα πάνε κατ’εὐθείαν εἰς τήν παράδεισον τῆς κολάσεως .

Συμπερασματικῶς δια μίαν εἰσέτι φοράν οἱ ἀγρίως φορολογούμενοι ἕλληνες ἀντιλαμβάνονται ὅτι δύο ὑποαιωνόβια, συμπαθῆ κατά τα ἄλλα ἄτομα, ἀδυνατοῦν, σκοπίμως ἴσως , να κατανοήσουν τα προβλήματα τῆς καλπάζουσας νεολαίας προφανῶς και λόγω νοσημάτων φθορᾶς συνοδῶν τοῦ ἐνυπάρχοντος ἀδυσώπητου γήρατος , ἡ ἀντικατάστασις λοιπόν με ἄτομα ἡλικίας κάτω τῶν πεντήκοντα ἐπείγει ἐπειγόντως και ἀπαραιτήτως .

Κάποιοι ἁρμόδιοι θα πρέπει να κατανοήσουν ὅτι ἡ κατοχύρωση : καλό παιδί ὁ Τάκης ἔμπλεξε με τα ναρκωτικά και πέθανε στα εἴκοσι τρία του, ἦτον καλῆς οἰκογενείας και εὔμορφος νέος,αἰωνία του ἡ μνήμη θα πρέπει να σταματήσει το δούλεμα ,οἱ οἰμωγές και οἱ κραυγές τῶν οἰκογενειῶν οἱ ὁποίες εἶδον τα κρυστάλλινα νειάτα τῶν παιδιῶν τους να θρυμματίζονται κάτω ἀπό την ἀδιαφορίαν τῆς προβληματικῆς κρατικῆς μηχανῆς και τῶν λοιπῶν θεσμικῶν μηχανισμῶν για να σταματήσουν ἀπαιτεῖται δουλειά , ἐργασία , προγραμματισμός εἰς βάθος χρόνου πολλῶν δεκαετιῶν .

Κουτσιμπέλας Εὐάγγελος . Τρίκαλα 27.6.2017 μ.Χ.

Ἀναρτήθηκε στὸ Uncategorized | Σχολιάστε